Gói thầu số 04 (C1-TQ-TDA2-CS4): Tư vấn giám sát thi công và giám sát môi trường 13 hồ

Tiến trình
Số TBMST/ TBMQT
20200617672-00
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi
Đã xem
65
Loại thông báo
Thông báo thực
Trạng thái thông báo
Lĩnh vực
Vốn khác
Gói thầu
Gói thầu số 04 (C1-TQ-TDA2-CS4): Tư vấn giám sát thi công và giám sát môi trường 13 hồ
Thời gian phát hành HSMST
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Địa điểm phát hành và nhận HSMST
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Thời điểm mở sơ tuyển
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức nhận HSMST
Tên dự án
Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Tuyên Quang
Nguồn vốn
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Nội dung chính gói thầu

YÊU CẦU BÀY TỎ QUAN TÂM

Tên nước: Việt Nam

Tên dự án: Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Tuyên Quang

Khoản vay số: Cr.5749-VN

Tên nhiệm vụ: Tư vấn giám sát xây dựng công trình và giám sát môi trường 13 hồ Tiểu dự án 2 thuộc dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Tuyên Quang.

và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Tuyên Quang.

Số tham chiếu: C1-TQ-TDA2-CS4

Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nhận được một khoản tín dụng tài trợ từ Ngân hàng Thế giới (WB), số Cr.5749-VN cho dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) và dự định sử dụng một phần của nguồn vốn trên đối với dịch vụ tư vấn này.

Dịch vụ tư vấn (“Tư vấn”) bao gồm: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và giám sát môi trường 13 hồ Tiểu dự án 2 thuộc dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Tuyên Quang đảm bảo các nhà thầu thi công xây lắp tuân theo các tiêu chuẩn kỹ thuật, tuân thủ theo các quy định hiện hành về quản lý xây dựng, yêu cầu chất lượng, yêu cầu thiết kế cũng như các yêu cầu khác trong các điều khoản của hợp đồng xây dựng. Giám sát và báo cáo việc thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động đến môi trường và xã hội theo Kế hoạch quản lý môi trường, Kế hoạch giám sát môi trường đã được Ngân hàng Thế giới (WB) thông qua.

Thời gian thực hiện dịch vụ tư vấn: Theo tiến độ thi công công trình (540 ngày).

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang mời các công ty tư vấn hợp lệ (“Tư vấn”) bày tỏ quan tâm của mình trong việc cung cấp Dịch vụ. Tiêu chí lựa chọn danh sách ngắn dựa trên cơ sở các thông tin năng lực tài chính trong 3 năm gần đây; Cơ sở hạ tầng và trang thiết bị cần thiết; Đội ngũ chuyên gia có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm; Kinh nghiệm thực hiện các dịch vụ tư vấn tương tự.

Đơn vị tư vấn quan tâm cần chú ý khoản 1.9 trong Sổ tay hướng dẫn của WB Hướng dẫn: Tuyển chọn và Thuê tư vấn trong các khoản vay của IBRD và tín dụng & Tài trợ không hoàn lại của IDA cho các bên vay vốn Ngân hàng Thế giới xuất bản tháng 1 năm 2011 (“Hướng dẫn Tuyển chọn và Thuê tư vấn”), đưa ra quy định trong chính sách của WB khi xảy ra xung đột lợi ích. (download: http://documents.worldbank.org/curated/en/796061468126898713/Guidelines-selection-and-employment-of-consultants-under-IBRD-loans-and-IDA-credits-and-grants-by-World-Bank-Borrowers).

Tư vấn có thể liên kết với các đơn vị tư vấn khác với các hình thức liên danh, hoặc liên doanh, hoặc thầu phụ để tăng cường năng lực của tư vấn.

Đơn vị tư vấn sẽ được lựa chọn thông qua hình thức “Tuyển chọn dựa trên năng lực của tư vấn” (CQS) được quy định trong Hướng dẫn Tuyển chọn và Thuê tư vấn của WB.

Các đơn vị tư vấn quan tâm phải nộp hồ sơ bày tỏ quan tâm theo hình thức dạng bản in (01 bản gốc và 05 bản chụp) tới địa chỉ dưới đây (đến nộp trực tiếp hoặc chuyển bằng thư tín hoặc fax) trước 14 giờ, ngày 22 tháng 6 năm 2020.

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang.

Người nhận: Ông Vũ Ngọc Thế

Địa chỉ: Số 150, đường Xuân Hòa, phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

Số điện thoại: 0273 818950 Số fax: 0273 818950

E-mail: tuyenquangwb8@gmail.com


Phụ lục - Tiêu chí đánh giá năng lực và kinh nghiệm tư vấn

TT

Tiêu chuẩn đánh giá

Điểm tối đa

I

Yêu cầu về năng lực

55

1

Đơn vị tư vấn phải là một đơn vị có đầy đủ tư cách pháp nhân và đăng ký kinh doanh phù hợp với phạm vi công việc; đã đăng ký thông tin trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng phù hợp với gói thầu này theo quy định.

20

2

Có năng lực tài chính hiện tại lành mạnh được chứng minh thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán độc lập hoặc các báo cáo tài chính khác được Chủ đầu tư chấp thuận[1] trong 03 năm (2017, 2018, 2019) phải đạt yêu cầu tối thiểu là giá trị tài sản ròng của Nhà thầu trong năm gần nhất được tính bằng chênh lệch giữa tổng tài sản và tổng nợ phải dương.

10

3

Có khả năng huy động đội ngũ nhân viên cần thiết để thực hiện các công việc giám sát thi công xây dựng công trình và giám sát môi trường, quan trắc môi trường.

10

4

Có đủ cơ sở hạ tầng và trang thiết bị cần thiết phục vụ cho hoạt động tư vấn giám sát thi công xây dựng; có trang thiết bị, dụng cụ và hóa chất đủ để thực hiện việc xử lý mẫu, phân tích các thông số môi trường của các thành phần môi trường đề nghị chứng nhận bảo đảm độ chính xác và theo đúng phương pháp phân tích do Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định.

10

5

Có hệ thống tổ chức, quản lý chất lượng phù hợp với các tiêu chuẩn hiện nay.

5

II

Yêu cầu về kinh nghiệm

45

1

Đơn vị tư vấn phải có ít nhất 07 năm kinh nghiệm thực hiện công tác giám sát thi công giám sát và giám sát quan trắc môi trường (trong trường hợp liên danh: Từng thành viên trong liên danh phải thỏa mãn điều kiện trên đối với phạm vi đảm nhận thực hiện).

15

2

Trong 05 năm gần đây, nhà thầu tư vấn có kinh nghiệm thực hiện hoàn thành tối thiểu 01 hợp đồng tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình hồ đập cấp II hoặc 02 hợp đồng tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình hồ đập từ cấp III trở lên (có các hạng mục đập hoặc tràn xả lũ hoặc cống lấy nước dưới đập). Ưu tiên hợp đồng tương tự sử dụng nguồn vốn ODA.

15

3

Trong 05 năm gần đây, nhà thầu tư vấn có kinh nghiệm thực hiện hoàn thành ít nhất 01 hợp đồng Giám sát môi trường, và quan trắc môi trường. Ưu tiên hợp đồng tương tự sử dụng nguồn vốn ODA.

15

Tổng cộng

100

Phương pháp đánh giá hồ sơ quan tâm như sau: Xuất sắc: đạt 100% điểm tối đa; Rất tốt: đạt 90% điểm tối đa; Tốt: đạt 80% điểm tối đa; Trung bình: đạt 70% điểm tối đa; Dưới trung bình: Loại.

Lưu ý:

Đơn vị tư vấn phải đáp ứng các yêu cầu về tư cách hợp lệ theo quy định tại “Hướng dẫn: Tuyển chọn và thuê tư vấn trong các khoản vay của IBRD và tín dụng & Tài trợ không hoàn lại của IDA cho các Bên vay Ngân hàng Thế giới – tháng 11/2011.[1] Các báo cáo tài chính khác được Chủ đầu tư chấp nhận là báo cáo được đóng kèm theo bản chụp được chứng thực một trong các tài liệu sau đây: Biên bản kiểm tra quyết toán thuế; Tờ khai tự quyết toán thuế (thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp) có xác nhận của cơ quan thuế về thời điểm đã nộp tờ khai; Tài liệu chứng minh việc nhà thầu đã kê khai quyết toán thuế điện tử; Văn bản xác nhận của cơ quan quản lý thuế (xác nhận số nộp cả năm) về việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế.


Thực hiện trong
Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 5446 dự án đang đợi nhà thầu
  • 216 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 189 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13805 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15522 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây