Gói thầu C1-NA-CS04: Tư vấn khảo sát, lập Thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán Tiểu dự án 4

Tiến trình
Số TBMST/ TBMQT
20200376819-00
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi
Đã xem
85
Loại thông báo
Thông báo thực
Trạng thái thông báo
Lĩnh vực
Vốn khác
Gói thầu
Gói thầu C1-NA-CS04: Tư vấn khảo sát, lập Thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán Tiểu dự án 4
Thời gian phát hành HSMST
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Địa điểm phát hành và nhận HSMST
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Thời điểm mở sơ tuyển
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức nhận HSMST
Tên dự án
Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8)
Nguồn vốn
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Nội dung chính gói thầu

YÊU CẦU BÀY TỎ QUAN TÂM

Tên nước: Việt Nam

Tên dự án: Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Nghệ An

Khoản vay số: 5749-VN

Tên nhiệm vụ: Tư vấn khảo sát, lập Thiết kế bản vẽ thi công và Tổng dự toán tiểu dự án 4.

Số tham chiếu: Gói thầu C1-NA-CS04.

Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nhận được một khoản tín dụng tài trợ từ Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA)/Ngân hàng Thế giới (WB), thông qua Hiệp định vay số 5749-VN ký kết ngày 08/04/2016, để tài trợ thực hiện Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) và dự định sử dựng một phần của nguồn vốn trên để chi trả cho dịch vụ tư vấn: Tư vấn khảo sát, lập Thiết kế bản vẽ thi công và Tổng dự toán tiểu dự án 4 thuộc dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Nghệ An.

Dịch vụ tư vấn (“Tư vấn”) bao gồm:

1. Mục tiêu:

Tư vấn có nhiệm vụ khảo sát, lập Thiết kế bản vẽ thi công và Tổng dự toán tiểu dự án 4, gồm các hồ sau: Ba Khe xã Nam Lộc - Nam Đàn; Hồ Thành xã Nam Kim - Nam Đàn; Đồng Nên xã Quỳnh Châu - Quỳnh Lưu; Khe Chùa xã Phúc Thành - Yên Thành; Hố Lở xã Minh Thành - Yên Thành; Xuân Nguyên xã Đồng Thành - Yên Thành; Điểm Mới xã Nghĩa Đức - Nghĩa Đàn; Hồ Xó xã Quỳnh Mỹ - Quỳnh Lưu; Làng Sình xã Nghĩa Thắng - Nghĩa Đàn; Đồng Vành xã Hương Sơn - Tân Kỳ; Trảng Không xã Thanh Xuân - Thanh Chương; Đồng Kho xã Đồng Văn - Tân Kỳ; Hồ 3-2 xã Nghĩa Thuận - Thái Hòa; Hao Hao xã Khánh Sơn - Nam Đàn; Khe Giấy xã Nam Hưng - Nam Đàn; Tre Vang xã Nam Hưng - Nam Đàn; Khe Giang xã Tây Thành - Yên Thành; Đập Bể xã Nam Xuân - Nam Đàn tỉnh Nghệ An.

2. Nhiệm vụ:

Trên cơ sở hồ sơ khảo sát và thiết kế giai đoạn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi (BCNCKT) đã được duyệt, tiến hành khảo sát, thu thập tài liệu lập thiết kế bản vẽ thi công (BVTC) và tổng dự toán tiểu dự án 4 đảm bảo an toàn đập và các hạng mục công trình khác thuộc cụm đầu mối nhằm bảo vệ tính mạng và tài sản cho vùng hạ du đập. Đảm bảo các chức năng nhiệm vụ của hồ chứa.

3. Thời gian thực hiện dịch vụ tư vấn: 03 tháng (chưa bao gồm thời gian thẩm định, phê duyệt và giám sát tác giả).

Ban Quản lý dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Nghệ An mời các công ty tư vấn hợp lệ (“Tư vấn”) Bày tỏ quan tâm của mình trong việc cung cấp Dịch vụ. Các đơn vị quan tâm cần phải cung cấp thông tin thể hiện được trình độ và kinh nghiệm liên quan đạt yêu cầu để thực hiện Dịch vụ Các tiêu chí để lựa chọn danh sách ngắn dựa trên cơ sở yêu cầu về năng lực (tư cách pháp nhân, năng lực tài chính, thiết bị máy móc và các phần mềm, đội ngũ chuyên gia) và năng lực kinh nghiệm (Số năm kinh nghiệm, kinh nghiệm thực hiện các dịch vụ tư vấn có tính chất tương tự có xem xét đến cả nguồn vốn đầu tư).

Đơn vị tư vấn quan tâm cần chú ý khoản 1.9 trong Sổ tay hướng dẫn của WB Hướng dẫn: Tuyển chọn và Thuê tư vấn trong các khoản vay của IBRD và tín dụng & Tài trợ không hoàn lại của IDA cho các bên vay vốn Ngân hàng Thế giới xuất bản tháng 1 năm 2011 (“Hướng dẫn Tuyển chọn và Thuê tư vấn”), đưa ra quy định trong chính sách của WB khi xảy ra xung đột lợi ích. Ngoài ra, xin vui lòng tham khảo các thông tin cụ thể về xung đột lợi ích liên quan đến nhiệm vụ này:

Mâu thuẫn về lợi ích

1.9. Chính sách của Ngân hàng quy định rằng chuyên gia tư vấn phải thực hiện việc tư vấn có tính chất chuyên môn, khách quan, tập trung và luôn luôn đặt lợi ích của khách hàng lên trên hết, không xét đến công việc có thể được giao trong tương lai, và trong khi cung cấp dịch vụ tránh những mâu thuẫn với các công việc khác hoặc với lợi ích riêng của công ty tư vấn. Chuyên gia tư vấn sẽ không được thuê để thực hiện bất kỳ công việc nào có thể dẫn đến mâu thuẫn với nghĩa vụ trước đây hoặc hiện nay của chuyên gia tư vấn đối với khách hàng khác, hoặc công việc có thể đặt họ vào tình thế không thể thực hiện công việc mang lại lợi ích cao nhất cho Bên vay. Không xét đến giới hạn của tính tổng quát của quy chế này, chuyên gia tư vấn cũng sẽ không được thuê trong những tình huống được nêu dưới đây:

(a) Mâu thuẫn giữa các hoạt động tư vấn và mua sắm hàng hóa, công trình hoặc dịch vụ tư vấn khác (nghĩa là các dịch vụ khác ngoài dịch vụ tư vấn nêu trong Hướng dẫn này): Một công ty đã được Bên vay thuê cung cấp hàng hóa, công trình hoặc dịch vụ phi tư vấn cho một dự án, và mỗi chi nhánh của công ty sẽ bị coi là không đủ tư cách để sau đó cung cấp dịch vụ tư vấn liên quan đến những hàng hóa, công trình hoặc dịch vụ đó. Ngược lại, một công ty được thuê cung cấp dịch vụ tư vấn cho việc chuẩn bị hoặc thực hiện một dự án và mỗi chi nhánh của công ty sau đó sẽ bị coi là không đủ tư cách để cung cấp những hàng hóa, công trình hoặc dịch vụ (không phải là những dịch vụ tư vấn nêu trong Hướng dẫn này) là kết quả hoặc trực tiếp có liên quan đến dịch vụ tư vấn của công ty đã cung cấp cho quá trình chuẩn bị hoặc thực hiện này.

(b) Mâu thuẫn giữa các công việc được giao về tư vấn: Kể cả tư vấn (bao gồm cả nhân lực và tư vấn phụ của họ) hay chi nhánh của tư vấn đều không được thuê để thực hiện công việc nào mà về tính chất của công việc đó có thể gây mâu thuẫn với công việc khác của nhà tư vấn. Ví dụ, chuyên gia tư vấn được thuê chuẩn bị thiết kế kỹ thuật cho một dự án hạ tầng sẽ không được chuẩn bị một đánh giá độc lập về môi trường cho cùng dự án đó và chuyên gia tư vấn hỗ trợ khách hàng trong tư nhân hóa tài sản công sẽ không được mua hoặc tư vấn cho người mua những tài sản đó. Tương tự như vậy, các tư vấn được thuê để chuẩn bị Điều khoản tham chiếu (TOR) cho một công việc nào sẽ không được thuê thực hiện nhiệm vụ được đề cập đó.

(c) Mối quan hệ với cán bộ của Bên vay: Các công ty tư vấn (bao gồm nhân lực và tư vấn phụ của họ) có quan hệ công việc hoặc gia đình với một thành viên của đội ngũ cán bộ Bên vay (hoặc cán bộ của cơ quan thực hiện dự án hoặc bên hưởng lợi của khoản vay) trực tiếp hoặc gián tiếp liên quan đến bất kỳ phần nào của: (i) chuẩn bị TOR của hợp đồng, (ii) quá trình tuyển chọn cho hợp đồng hoặc (iii) giám sát hợp đồng này, có thể không được trao hợp đồng trừ khi mâu thuẫn bắt nguồn từ mối quan hệ này đã được giải quyết theo cách được Ngân hàng chấp thuận trong suốt quá trình tuyển chọn và thực hiện hợp đồng.

(d) Tư vấn nộp duy nhất một hồ sơ dự thầu, hoặc là nhà thầu độc lập hoặc là liên danh với đối tác khác. Nếu tư vấn đã tham gia vào liên danh mà nộp hoặc tham gia nhiều hơn một hồ sơ dự thầu sẽ bị loại. Tuy nhiên điều này không cấm việc một nhà thầu tham gia như một nhà thầu phụ hoặc như một nhà thầu độc lập trong nhiều hơn một hồ sơ dự thầu khi chứng minh đủ điều kiện và nếu được phép bởi RFP.

Tư vấn có thể liên kết với các đơn vị tư vấn khác với các hình thức liên danh, hoặc liên doanh, hoặc thầu phụ để tăng cường năng lực của tư vấn.

Đơn vị tư vấn sẽ được lựa chọn thông qua hình thức “Tuyển chọn dựa trên năng lực của tư vấn” (CQS) được quy định trong Hướng dẫn Tuyển chọn và Thuê tư vấn của Ngân hàng Thế giới.

Thông tin thêm xin liên lạc để nhận Hồ sơ yêu cầu bày tỏ quan tâm tại địa chỉ dưới đây trong giờ hành chính: Ban Quản lý dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Nghệ An, số 08 đường Trần Huy Liệu, phường Hưng Phúc, TP Vinh, tỉnh Nghệ An.

Các đơn vị tư vấn quan tâm phải nộp Hồ sơ bày tỏ quan tâm theo hình thức dạng bản in (01 bản gốc và 05 bản chụp) tới địa chỉ dưới đây trước 9 giờ 00 phút, ngày 17 tháng 4 năm 2020.

Ban QLDA Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Nghệ An.

Người nhận: Ông Nguyễn Hào.

Địa chỉ: Số 08, đường Trần Huy Liệu, phường Hưng Phúc, TP Vinh, tỉnh Nghệ An.

Số điện thoại: 02383 596 118.

Số fax: 02383 596 118.

E-mail: Ngheanwb8@gmail.com.Thực hiện trong
Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 5606 dự án đang đợi nhà thầu
  • 728 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 203 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 14659 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15544 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây