ST-CS-TV10: Tư vấn kiểm toán độc lập (giai đoạn 01)

Tiến trình
Số TBMST/ TBMQT
20200361291-00
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi
Đã xem
111
Loại thông báo
Thông báo thực
Trạng thái thông báo
Lĩnh vực
Vốn khác
Gói thầu
ST-CS-TV10: Tư vấn kiểm toán độc lập (giai đoạn 01)
Thời gian phát hành HSMST
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Địa điểm phát hành và nhận HSMST
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Thời điểm mở sơ tuyển
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức nhận HSMST
Tên dự án
Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án Thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Nguồn vốn
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Nội dung chính gói thầu

- Tên quốc gia: Việt Nam.

- Tên dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

- Khoản tín dụng số: IDA 6055-VN.

- Tên gói thầu: Tư vấn kiểm toán độc lập (giai đoạn 1).

- Mã gói thầu: Gói thầu ST-CS-TV10.

1. Ban Quản lý dự án 1 tỉnh Sóc Trăng đã nhận được một khoản tín dụng từ Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA) (“Ngân hàng”) để chi trả các chi phí của Dự án Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng và dự kiến sử dụng một phần của khoản tín dụng này cho dịch vụ tư vấn sau:

1.1. Dịch vụ tư vấn: Tư vấn kiểm toán độc lập.

1.2. Yêu cầu:

1.2.1. Mục tiêu

- Đưa ra ý kiến đánh giá độc lập về các báo cáo tài chính của dự án trong quá trình thực hiện dự án từ ngày bắt đầu thực hiện dự án đến hết năm 2022 theo các tiêu chuẩn kế toán được áp dụng.

- Đưa ra ý kiến về việc tuân thủ pháp luật, quy định và các thỏa tuận tài trợ có tác động trực tiếp và đáng kể về mặt tài chính đối với báo cáo tài chính của dự án.

- Đưa ra ý kiến về tính hiệu quả của kiểm soát nội bộ thông qua việc tuân thủ các yêu cầu mà có thể có tác động trực tiếp và đáng kể về mặt tài chính lên báo cáo tài chính cũng như việc kiểm toán nội bộ đối với quá trình báo cáo tài chính.

1.2.2. Phạm vi công việc

Yêu cầu tối thiểu đối với nội dung các báo cáo tài chính bao gồm:

- Tóm tắt các nguồn tài trợ cũng như các khoản chi tiêu theo hệ thống phân loại đáp ứng mục tiêu của chương trình / dự án cho năm tài chính hiện tại và năm tiếp theo. Trình bày nguồn tiền vào và các khoản chi tiêu theo từng quỹ như sau:

+ Tín dụng IDA và IDA SUF;

+ Vốn đối ứng chính phủ.

- Bảng kê tài chính.

- Kế hoạch hỗ trợ báo cáo tài chính, bao gồm:

+ Đối chiếu số tiền “Dự án nhận được từ Ngân hàng Thế giới” với số tiền được Ngân hàng Thế giới giải ngân;

+ Bảng kê chi phí liệt kê các đơn rút tiền theo hình thức thực thanh thực chi (SOE) có số tham chiếu và số tiền cụ thể trong từng Hiệp định tài trợ,

+ Bảng kê tài khoản đặc biệt ghi rõ các thay đổi và đối chiếu với bảng kê của Ngân hàng.

- Chính sách kế toán áp dụng và giải trình.

- Cơ sở dữ liệu quản lý các nguồn tài trợ của Ngân hàng Thế giới tài trợ đã được chi tiêu đúng mục đích ban đầu.

1.2.3. Các yêu cầu đối với dịch vụ tư vấn kiểm toán

- Việc kiểm toán sẽ được thực hiện theo các tiêu chuẩn kiểm toán quốc tế bao gồm:

+ Lập kế hoạch và thực hiện kiểm toán theo một khung rủi ro với một chương trình kiểm toán chi tiết tất cả các tài khoản của dự án cần thiết để đưa ra ý kiến đánh giá.

+ Thu thập chứng cứ và chuẩn bị các giấy tờ, tài liệu cần thiết để chứng minh ý kiến, thu thập đầy đủ bằng chứng kiểm toán để chứng minh tính chính xác của các thông tin đính kèm với các báo cáo tài chính.

+ Xem xét và đánh giá tính hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, bao gồm các thủ tục kiểm toán nội bộ, để xác định mức độ phụ thuộc có thể có và để xác định mức độ thử nghiệm giao dịch thực tế cần để đảm bảo sự chính xác của các hồ sơ kế toán.

+ Phạm vi kiểm toán sẽ xem xét các nguy cơ sai sót đáng kể do gian lận hoặc sai sót. Chương trình kiểm toán phải bao gồm các thủ tục được thiết kế để đảm bảo sẽ phát hiện được các sai sót đáng kể (nếu có).

+ Tư vấn cần phải có những hiểu biết về thiết kế và hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ thông qua việc tuân thủ các yêu cầu mà có thể có ảnh hưởng trực tiếp và đáng kể về mặt tài chính đối với các Hiệp định tài trợ. Thêm vào đó, Tư vấn phải đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ thông qua báo cáo tài chính là một phần của kiểm toán báo cáo tài chính. Cụ thể, Tư vấn phải có những hiểu biết về kiểm soát nội bộ cho phù hợp để kế hoạch kiểm toán hoạt động một cách hiệu quả trợ giúp cho chương trình kiểm soát tiếp theo của Nhà tài trợ. Tư vấn cần phải kiểm nghiệm hệ thống kiểm soát nội bộ, trừ khi kiểm soát nội bộ không ngăn ngừa hiệu quả hoặc phát hiện được việc vi phạm.

- Tuân thủ luật, quy định và hiệp định tài trợ.

+ Tư vấn cần nắm rõ những đặc điểm đặc biệt của môi trường kiểm toán. Chính phủ và các tổ chức phi lợi nhuận khác với các doanh nghiệp ở chỗ phải tuân theo nhiều quy định khác nhau. Cơ quan quản lý chịu trách nhiệm bảo đảm việc tuân thủ pháp luật, quy định hiện hành và các thỏa thuận tài trợ. Trách nhiệm đó bao gồm xác định luật, quy định và các thỏa thuận tài trợ được áp dụng và thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ nhằm đảm bảo hợp lý việc kiểm toán tuân thủ các luật, quy định và các thỏa thuận tài trợ.

+ Ngoài ý kiến ​​về các báo cáo tài chính, Tư vấn cần đưa ra ý kiến về việc kiểm toán viên đã tuân thủ pháp luật, quy định và các điều khoản hợp đồng hoặc thỏa thuận tài trợ hay không mà có ảnh hưởng trực tiếp và đáng kể về mặt tài chính lên báo cáo tài chính của đơn vị. Khi áp dụng, Tư vấn lập một báo cáo với lịch biểu riêng về các phát hiện và các chi phí nghi ngờ. Phạm vi kiểm toán phải phù hợp với quy trình đấu thầu như quy định trong các Hiệp định tài trợ.

1.2.4. Thời gian thực hiện hợp đồng: 720 ngày

2. Ban Quản lý dự án 1 tỉnh Sóc Trăng mời các Công ty tư vấn đủ điều kiện tham gia bày tỏ nguyện vọng cung cấp dịch vụ nói trên. Các công ty tư vấn cần gửi thông tin chứng minh công ty mình có đủ điều kiện yêu cầu và kinh nghiệm liên quan để cung cấp dịch vụ này. Các tiêu chí lựa chọn như sau:

- Ðơn vị tư vấn phải đáp ứng các yêu cầu về tư cách hợp lệ theo quy định tại “Huớng dẫn Tuyển chọn và thuê tư vấn trong các Khoản vay của IBRD và Tín dụng & Tài trợ không hoàn lại của IDA cho các Bên vay vốn Ngân hàng Thế giới (tháng 01/2011, sửa đổi vào tháng 7/2014)”; Được Ngân hàng Thế giới đánh giá đáp ứng các tiêu chí cần thiết để thực hiện kiểm toán các dự án do Ngân hàng Thế giới tài trợ; Có đầy đủ tư cách pháp nhân và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp; Có đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập với đầy đủ các lĩnh vực yêu cầu trong Điều khoản tham chiếu (TOR); Được nằm trong danh sách đơn vị Kiểm toán công chứng năm 2019 được Bộ Tài chính Việt Nam chấp nhận; Có 10 (mười) năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực kiểm toán; Có kinh nghiệm kiểm toán các dự án ODA và có ít nhất 03 (ba) hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính của các dự án do WB / ADB tài trợ; Có năng lực tài chính hiện tại là lành mạnh, phải đạt yêu cầu tối thiểu là giá trị tài sản ròng của Nhà thầu trong năm gần nhất được tính bằng chênh lệch giữa tổng tài sản và tổng nợ phải dương; Có uy tín tốt chứng minh thông qua các phản hồi của Khách hàng và / hoặc của các bên liên quan khác trong các hợp đồng trước đây,…. (Tư vấn có thể liên kết với các đơn vị tư vấn khác với các hình thức liên danh, hoặc liên doanh, hoặc thầu phụ để tăng cường năng lực của tư vấn).

- Về nhân sự: Giám đốc Kiểm toán (Kiêm quản lý): 01 người; Kiểm toán cao cấp / Trưởng nhóm: 01 người; Kiểm toán viên: 02 người.

(Nội dung chi tiết theo Điều khoản tham chiếu của gói thầu).

3. Các công ty tư vấn quan tâm phải đảm bảo điều kiện không có mâu thuẫn lợi ích như được nêu trong mục 1.9 của Hướng dẫn Tuyển chọn và Thuê tư vấn trong các khoản vay IBRD và Tín dụng và Tài trợ không hoàn lại của IDA cho các Bên vay vốn Ngân hàng Thế giới, phiên bản tháng 1/2011 (“Hướng dẫn Tư vấn”).

4. Các công ty tư vấn có thể liên kết với các công ty khác dưới các hình thức liên doanh hoặc thầu phụ để nâng cao năng lực của họ.

5. Tư vấn sẽ được lựa chọn theo phương pháp CQS (tuyển chọn dựa trên năng lực của tư vấn) được quy định trong Hướng dẫn Tư vấn.

6. Để có thêm thông tin về Điều khoản tham chiếu và các thông tin chi tiết khác, đề nghị liên hệ theo địa chỉ sau:

- Ban Quản lý dự án 1 tỉnh Sóc Trăng

- Địa chỉ: số 79, đường Nguyễn Chí Thanh, Phường 6, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

- Liên hệ: Ông Lâm Trần Diệu

- Thời gian: Sáng: từ 7:00 - 11:00; Buổi chiều từ 13:00 - 17:00 (các ngày làm việc trong tuần)

- Điện thoại: 02993 823 284

- Email: ltdieu82@gmail.com

Thực hiện trong
Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 5679 dự án đang đợi nhà thầu
  • 526 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 486 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 14679 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 16177 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây