ST-CS-TV09: Giám sát độc lập môi trường, tái định cư

Tiến trình
Số TBMST/ TBMQT
20200354991-00
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi
Đã xem
127
Loại thông báo
Thông báo thực
Trạng thái thông báo
Lĩnh vực
Vốn khác
Gói thầu
ST-CS-TV09: Giám sát độc lập môi trường, tái định cư
Thời gian phát hành HSMST
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Địa điểm phát hành và nhận HSMST
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Thời điểm mở sơ tuyển
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức nhận HSMST
Tên dự án
Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án Thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Nguồn vốn
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Nội dung chính gói thầu

THƯ YÊU CẦU BÀY TỎ QUAN TÂM

(Dịch vụ tư vấn cho Công ty tư vấn)

- Tên quốc gia: Việt Nam.

- Tên dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

- Khoản tín dụng số: IDA 6055-VN.

- Tên gói thầu: Giám sát độc lập môi trường, tái định cư.

- Mã gói thầu: Gói thầu ST-CS-TV09.

1. Ban Quản lý dự án 1 tỉnh Sóc Trăng đã nhận được một khoản tín dụng từ Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA) (“Ngân hàng”) để chi trả các chi phí của Dự án Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng và dự kiến sử dụng một phần của khoản tín dụng này cho dịch vụ tư vấn sau:

1.1. Dịch vụ tư vấn: Giám sát độc lập môi trường, tái định cư.

1.2. Yêu cầu:

1.2.1. Mục tiêu

Mục tiêu chính của dịch vụ tư vấn giám sát độc lập thực hiện Kế hoạch quản lý môi trường xã hội (ESMP), Kế hoạch hành động tái định cư (RAP), Kế hoạch Phát triển Dân tộc thiểu số (EMDP) là nhằm: (i) Đưa ra các nhận xét đánh giá khách quan về việc thực hiện ESMP, RAP và EMDP; (ii) Phát hiện các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện ESMP/RAP/EMDP và kiến nghị khắc phục kịp thời.

1.2.2. Phạm vi công việc

Tư vấn giám sát độc lập (IMC) sẽ chịu trách nhiệm giám sát và đánh giá kết quả thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động về môi trường xã hội, tái định cư, dân tộc thiểu số, cải thiện mức sống và sinh kế, phục hồi kinh tế; đánh giá tính bền vững của các quyền lợi và lợi ích, nhu cầu và các biện pháp giảm thiểu thực hiện nhằm đảm bảo tính đầy đủ và phù hợp của các quyền lợi và lợi ích; và áp dụng các bài học để xây dựng và lập kế hoạch cho các chính sách trong tương lai. Ngoài ra, nhiệm vụ này nhằm đảm bảo rằng toàn bộ các biện pháp giảm thiểu và biện pháp an toàn được áp dụng trong việc giảm các ảnh hưởng tiêu cực và những rủi ro liên quan đến dòng lao động đối với cộng đồng địa phương, và giảm thiểu các rủi ro nghề nghiệp đối với các công nhân trên công trường.

1.2.3. Nhiệm vụ của tư vấn giám sát độc lập

Tư vấn giám sát độc lập sẽ căn cứ các tài liệu dự án, bao gồm: Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo Đánh giá tác động môi trường và xã hội (ESIA), ESMP, Khung Chính sách Tái định cư (RPF), RAP, EMDP và các kế hoạch / báo cáo / hồ sơ tài liệu liên quan khác. Tư vấn sẽ chịu trách nhiệm thu thập các thông tin / dữ liệu liên quan trong quá trình thực hiện Tiểu dự án và chuẩn bị các báo cáo giám sát chính sách an toàn môi trường, xã hội và tái định cư định kỳ và / hoặc đột xuất, tuân thủ các quy định của Việt Nam và các văn kiện chính sách của Ngân hàng Thế giới / dự án. Tư vấn sẽ thực hiện các nhiệm vụ dưới đây trong khuôn khổ giám sát độc lập chính sách an toàn môi trường - xã hội và tái định cư, bao gồm:

- Chuẩn bị Báo cáo khởi đầu và Kế hoạch giám sát độc lập môi trường - xã hội, tái định cư và dân tộc thiểu số

- Giám sát an toàn xã hội

+ Giám sát thực hiện RAP;

+ Giám sát vận hành Cơ chế khiếu nại và giải quyết khiếu nại của dự án (GRM);

+ Giám sát việc thực hiện Kế hoạch hành động giới (GAP);

+ Giám sát thực hiện EMDP;

+ Giám sát tác động của dòng lao động;

+ Giám sát việc thực hiện chiến lược huy động sự tham gia của cộng đồng;

+ Hỗ trợ tăng cường năng lực thực hiện các kế hoạch an toàn xã hội cho Ban quản lý dự án;

+ Thiết lập cơ sở dữ liệu;

+ Đánh giá, tổng kết việc thực hiện kế hoạch tái định cư.

- Giám sát an toàn môi trường

+ Đánh giá năng lực các đối tượng (Ban Quản lý dự án, tư vấn giám sát, nhà thầu) trong việc chuẩn bị thực hiện các yêu cầu về an toàn môi trường;

+ Cung cấp đào tạo và hướng dẫn nhân sự trong khi thực hiện ESMP và Yêu cầu an toàn, môi trường, xã hội và sức khỏe (ESHS);

+ Đánh giá về chất lượng môi trường qua kết quả quan trắc môi trường;

+ Giám sát thực hiện ESMP (giám sát tuân thủ).

1.2.4. Thời gian thực hiện hợp đồng: 980 ngày

2. Ban Quản lý dự án 1 tỉnh Sóc Trăng mời các Công ty tư vấn đủ điều kiện tham gia bày tỏ nguyện vọng cung cấp dịch vụ nói trên. Các công ty tư vấn cần gửi thông tin chứng minh công ty mình có đủ điều kiện yêu cầu và kinh nghiệm liên quan để cung cấp dịch vụ này. Các tiêu chí lựa chọn như sau:

- Đơn vị Tư vấn cung cấp dịch vụ Tư vấn giám sát độc lập về môi trường, xã hội và tái định cư của dự án phải có ít nhất 10 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực giám sát độc lập về môi trường, xã hội và tái định cư và đã tham gia tối thiểu 10 dự án sử dụng vốn vay ODA tài trợ bởi các tổ chức tài chính quốc tế như WB, ADB... và đã tham gia thực hiện công tác giám sát độc lập an toàn môi trường, xã hội và tái định cư cho ít nhất 05 dự án trong 05 năm gần đây, trong đó có ít nhất 02 dự án thuộc lĩnh vực phát triển đô thị.

- Dự kiến dịch vụ tư vấn sẽ được thực hiện bởi một đội gồm chuyên gia Tư vấn có kinh nghiệm và kỹ năng phù hợp với công tác được giao. Tư vấn sẽ tự cung cấp trang thiết bị và các chi phí phục vụ cho công việc giám sát tại hiện trường. Tư vấn sẽ cung cấp chỗ ở phù hợp và phương tiện đi lại cho cán bộ của mình.

- Các yêu cầu về thành phần, số lượng cho các nhân sự chủ chốt của Tư vấn như sau: Trưởng đoàn tư vấn (Chuyên gia môi trường): 01 người; Phó trưởng đoàn tư vấn (Chuyên gia xã hội học / tái định cư): 01 người; Chuyên gia môi trường: 01 người; Chuyên gia tái định cư: 01 người; Nhóm hỗ trợ (gồm 01 cử nhân xã hội học và 01 Kỹ sư / cử nhân môi trường). Ngoài ra, Tư vấn cần huy động nhân sự hỗ trợ như phiên dịch, thư ký, lái xe để hoàn thành dịch vụ (chi phí cho việc huy động này được nằm trong chi phí quản lý hoặc các chi phí được hoàn trả của Tư vấn).

3. Các công ty tư vấn quan tâm phải đảm bảo điều kiện không có mâu thuẫn lợi ích như được nêu trong mục 1.9 của Hướng dẫn Tuyển chọn và Thuê tư vấn trong các khoản vay IBRD và Tín dụng và Tài trợ không hoàn lại của IDA cho các Bên vay vốn Ngân hàng Thế giới, phiên bản tháng 1/2011 (“Hướng dẫn Tư vấn”).

4. Các công ty tư vấn có thể liên kết với các công ty khác dưới các hình thức liên doanh hoặc thầu phụ để nâng cao năng lực của họ.

5. Tư vấn sẽ được lựa chọn theo phương pháp CQS (tuyển chọn dựa trên năng lực của tư vấn) được quy định trong Hướng dẫn Tư vấn.

6. Để có thêm thông tin về Điều khoản tham chiếu và các thông tin chi tiết khác, đề nghị liên hệ theo địa chỉ sau:

- Ban Quản lý dự án 1 tỉnh Sóc Trăng

- Địa chỉ: số 79, đường Nguyễn Chí Thanh, Phường 6, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

- Liên hệ: Ông Lâm Trần Diệu

- Thời gian: Sáng: từ 7:00 - 11:00; Buổi chiều từ 13:00 - 17:00 (các ngày làm việc trong tuần)

- Điện thoại: 02993 823 284

- Email: ltdieu82@gmail

Thực hiện trong
Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 5668 dự án đang đợi nhà thầu
  • 461 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 410 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 14639 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 16138 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây