Tư vấn nghiên cứu tổ chức lại mạng lưới xe buýt trên toàn thành phố và chuẩn bị kế hoạch hành động để nâng cao hiệu quả và chất lượng dịch vụ của hệ thống xe buýt hiện hữu

Tiến trình
Số TBMST/ TBMQT
20200340315-00
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi
Đã xem
79
Loại thông báo
Thông báo thực
Trạng thái thông báo
Lĩnh vực
Vốn khác
Gói thầu
Tư vấn nghiên cứu tổ chức lại mạng lưới xe buýt trên toàn thành phố và chuẩn bị kế hoạch hành động để nâng cao hiệu quả và chất lượng dịch vụ của hệ thống xe buýt hiện hữu
Thời gian phát hành HSMST
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Địa điểm phát hành và nhận HSMST
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Thời điểm mở sơ tuyển
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức nhận HSMST
Tên dự án
Phát triển Giao thông xanh thành phố Hồ Chí Minh
Nguồn vốn
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Nội dung chính gói thầu

thư mời quan tâm

VIỆT NAM

DỰ ÁN PHÁT TRIỂN GIAO THÔNG XANH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Khoản vay/ Khoản tín dụng/ Khoản tài trợ không hoàn lại số: 5654-VN

Tên gói thầu: Tư vấn nghiên cứu tổ chức lại mạng lưới xe buýt trên toàn thành phố và chuẩn bị kế hoạch hành động để nâng cao hiệu quả và chất lượng dịch vụ của hệ thống xe buýt hiện hữu

Số tham chiếu (theo Kế hoạch đấu thầu): BRT2-CS9

1. Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tiếp nhận một khoản tín dụng từ Ngân hàng Thế giới thông qua Hiệp định tài trợ số 5654-VN ngày 09 tháng 07 năm 2015 để thực hiện dự án Phát triển Giao thông xanh Thành phố Hồ Chí Minh. Chủ đầu tư sẽ sử dụng một phần khoản tín dụng này để thanh toán cho gói thầu BRT2-CS9 “Tư vấn nghiên cứu tổ chức lại mạng lưới xe buýt trên toàn thành phố và chuẩn bị kế hoạch hành động để nâng cao hiệu quả và chất lượng dịch vụ của hệ thống xe buýt hiện hữu” trong khuôn khổ dự án Phát triển Giao thông xanh Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Dịch vụ tư vấn (sau đây được gọi là “Dịch vụ”) bao gồm 07 nhiệm vụ chính như sau:

A –Phân tích, đánh giá hiện trạng hệ thống vận tải hành khách công cộng (VTHKCC) thành phố;

B –Dự báo nhu cầu hành khách đi lại bằng xe buýt của thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đến năm 2025, định hướng đến 2030;

C –Tái cấu trúc mạng lưới tuyến xe buýt TP.HCM đến năm 2025, định hướng đến 2030;

D – Phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ VTHKCC;

E – Đề xuất tài chính cho sự phát triển;

F – Đánh giá tác động xã hội và môi trường do dự án;

G – Thể chế và chính sách giao thông.

Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng (Dự kiến, gói thầu sẽ được triển khai từ tháng 12 năm 2020)

Chi phí dự án: 143,679 triệu USD cho dự án Phát triển Giao thông xanh TP.HCM.

3. Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các Công trình Giao thông (TCIP), đơn vị được ủy quyền đại diện cho Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện lập kế hoạch và quản lý dự án, kính mời các công ty tư vấn có tư cách hợp lệ (“Tư vấn”) bày tỏ sự quan tâm, mong muốn được cung cấp Dịch vụ. Các Tư vấn quan tâm phải cung cấp thông tin chứng minh rằng các Tư vấn có năng lực đáp ứng yêu cầu và kinh nghiệm liên quan để thực hiện Dịch vụ (Thông tin về kinh nghiệm trong các hợp đồng tương tự, năng lực chuyên môn và năng lực quản lý, doanh thu trong các năm gần nhất, năng lực nhân sự chuyên môn, v.v.) và các tiêu chí lựa chọn danh sách ngắn bao gồm:

a. Kinh nghiệm của Tư vấn:

Tư vấn phải có đủ tư cách pháp lý, tự chủ tài chính và năng lực tài chính, đáp ứng các yêu cầu về tính hợp lệ theo quy định tại Hiệp định tài trợ của dự án. Tư vấn phải có ít nhất 10 năm kinh nghiệm tư vấn trong lĩnh vực giao thông công cộng. Tư vấn phải chứng minh có kinh nghiệm thực hiện thành công ít nhất 1 hợp đồng có tính chất, phạm vi công việc và độ phức tạp tương tự như nhiệm vụ, quy mô của gói thầu về quy hoạch, tái cấu trúc mạng lưới giao thông công cộng. Tư vấn phải có đủ nguồn nhân lực có năng lực, bằng cấp chuyên môn và kinh nghiệm liên quan để đảm bảo thực hiện gói thầu thành công và kịp thời và hoàn thành các mục tiêu tư vấn.

b. Trình độ chuyên môn và năng lực của Tư vấn: Các Tư vấn thuộc danh sách ngắn phải là các Tư vấn có đủ các chuyên gia có năng lực, bằng cấp, kinh nghiệm chuyên môn liên quan đến công việc tư vấn để thực hiện gói thầu kịp thời, thành công và đáp ứng mục tiêu của Dịch vụ (Các công ty không cần phải cung cấp tiểu sử của từng chuyên gia hoặc sơ yếu lý lịch của các nhân sự trong Hồ sơ quan tâm nhưng cần nêu rõ số lượng chuyên gia hiện có đáp ứng các tiêu chí chọn danh sách ngắn).

c. Năng lực tài chính: Các Tư vấn cần phải chứng minh tình hình tài chính lành mạnh, và phải cung cấp báo cáo tài chính đã được kiểm toán trong 3 năm 2017, 2018 và 2019.

Các Tư vấn quan tâm phải cung cấp thông tin (tài liệu giới thiệu công ty, dịch vụ, các tài liệu, thông tin mô tả ngành kinh doanh chủ lực và số năm kinh doanh, năng lực thực hiện trong lĩnh vực của gói thầu, tổ chức quản lý và tổ chức chuyên môn, năng lực chung và số lượng nhân sự chính, kinh nghiệm hoạt động bao gồm kinh nghiệm trong các công việc tương tự, kinh nghiệm trong điều kiện tương tự và độ sẵn sàng về nhân sự có năng lực phù hợp, năng lực tài chính, tư cách hợp lệ, hình thức liên kết, v.v.) để chứng minh Tư vấn có đủ năng lực thực hiện dịch vụ. Tuy nhiên, hồ sơ quan tâm chỉ nên giới hạn trong khoảng từ 40 đến 50 trang (không bao gồm các tài liệu hỗ trợ liên quan).

4. Các Tư vấn cần lưu ý đoạn 1.9 - Hướng dẫn của Ngân hàng Thế giới: Hướng dẫn tuyển chọn và thuê tư vấn thuộc các khoản vay của IBRD và các khoản tín dụng & khoản tài trợ không hoàn lại của IDA cho Bên vay vốn Ngân hàng Thế giới được phát hành vào tháng 01 năm 2011 và điều chỉnh vào tháng 7 năm 2014 (“Hướng dẫn Tư vấn”), có đưa ra chính sách của Ngân hàng Thế giới về mâu thuẫn lợi ích. Tư vấn có thể liên kết với các công ty khác dưới hình thức liên kết liên danh hoặc liên kết với một tư vấn phụ để nâng cao năng lực của mình. Trong trường hợp liên kết, Tư vấn phải nêu rõ trong Hồ sơ quan tâm rằng Tư vấn liên kết dưới hình thức Liên kết liên danh hay là hợp đồng tư vấn phụ. Cần lưu ý rằng trong trường hợp liên kết liên danh, tất cả các thành viên liên kết liên danh sẽ có trách nhiệm riêng và liên đới khi thực hiện hợp đồng và một thành viên sẽ được chỉ định làm đại diện cho liên danh.

5. Tư vấn sẽ được tuyển chọn theo phương pháp tuyển chọn trên cơ sở chất lượng và chi phí (QCBS) được nêu tại Hướng dẫn Tư vấn.

6. Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ địa chỉ dưới đây trong giờ hành chính từ 09:00 đến 17:00, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu.

7. Hồ sơ quan tâm phải được nộp bằng văn bản đến địa chỉ dưới đây (nộp trực tiếp, bằng thư, bằng fax, hoặc bằng thư điện tử) trước 15:00 (giờ địa phương) ngày 07 tháng 05 năm 2020.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

CÁC CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG – TCIP

Người nhận : Ông Lương Minh Phúc, Giám đốc

Địa chỉ : Số 03 Nguyễn Thị Diệu, Phường 6, Quận 3

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại : + 84-28-3 930 2137 Fax: + 84-28-3 9306 638

Email : dauthauucci@gmail.com


REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST

VIET NAM

HO CHI MINH CITY GREEN TRANSPORT DEVELOPMENT PROJECT

Loan No./Credit No./ Grant No.: 5654-VN

Assignment title: Consulting service for study on re-organization of the city-wide bus network and preparation of an action plan to improve service efficiency and quality of the existing bus system

Reference No. (as per Procurement Plan): BRT2-CS9

1. The Socialist Republic of Vietnam received a credit from the World Bank through Financing Agreement No. 5654-VN dated July 09, 2015 in order to implement the Ho Chi Minh City Green Transport Development project. The Client intends to use a part of this credit to pay for package BRT2-CS9 “Consulting service for study on re-organization of the city-wide bus network and preparation of an action plan to improve service efficiency and quality of the existing bus system” under the Ho Chi Minh City Green Transport Development project.

2. The consulting service (hereinafter mentioned as “the Service”) consists of 07 key tasks:

A – Analysis and evaluation of the present urban transportation system;

B – Forecast of bus passenger demand of Ho Chi Minh city (HCMC) by 2025 with a vision towards 2030;

C – Re-structuring of bus route network for HCMC by 2025 with a vision towards 2030;

D – Development of public transport facilities;

E – Financial proposals for development;

F – Environmental and social impact assessment;

G – Transport institutions and policies.

Contract period: 12 months (The assignment is expected to commence from December 2020)

Project cost: 143.679 million USD for the HCMC Green Transport Development Project.

3. Transportation Works Construction Investment Project Management Authority of Ho Chi Minh City (TCIP), who is authorized to act on behalf the Ho Chi Minh City People’s Committee to carry out project planning and management, would like to invite eligible consulting firms (“Consultants”) to express your interest in providing the Services. Interested Consultants must provide information demonstrating that they have the required qualifications and relevant experience to perform the Service (Information on experience in similar contracts, technical and management capacity, revenue in recent years, professional staff capacity etc.); and the shortlisting criteria include:

a. Experience of Consultants:

Consultants are required to have full legal status, financial autonomy and capability, meeting eligibility requirements as per the project Financing Agreement. Consultants should have minimum 10 years of experience in providing consulting services in public transport field. The consultant needs to demonstrate experience in successful completion of at least 1 contract of nature, scope and complexity similar to the assignment and its scale on public transport restructuring and planning. The consultant must have sufficient and capable personnel resources with relevant qualifications and experience to ensure timely and successful performance of the assignment and achieve the consulting services objectives.

b. Qualifications and Capacity of Consultants: The shortlisted consultants shall be the consulting firms having sufficient and capable professional specialists with qualifications and professional experience in relation to the Service to implement the package timely, successfully and achieve the Servive’s objectives (Firms are not required to include individual experts’ bio data or CV's of personnel in the EOIs but should state the number of available experts that fit the shortlisting criteria).

c. Financial capacity: The shortlisted consultants need to demonstrate the soundness of their financial positions, and provide the audited financial statements of 3 years 2017, 2018 and 2019.

Interested Consultants must provide information (brochures, documentations, description of core business and years in business, qualification in the field of the assignment, technical and management organization, general qualification and number of key staff, performance experiences including experience in similar assignments, experience in similar conditions, availability of staff with appropriate skills, financial capability, eligibility, form of association, etc.) indicating that they are qualified to perform the Service. However the EOIs should be limited to 40-50 pages (excluding relevant supporting documents).

4. The attention of interested Consultants is drawn to paragraph 1.9 of the World Bank’s Guidelines: Selection and Employment of Consultants under IBRD Loans and IDA Credits & Grants by World Bank Borrowers dated January 2011 and revised in July 2014 (“Consultant Guidelines”), setting forth the World Bank’s policy on conflict of interest. Consultants may associate with other firms in the form of a joint venture or with a subconsultancy to enhance their qualifications. In case of forming association, consultants should indicate in their Expression of Interest that whether they will associate in the form of a joint venture or sub-consultancy arrangement. It is noted that in case of joint venture, all members of joint venture shall be jointly and severally liable for execution of contract and one member shall be appointed to represent the joint venture.

5. The Consultant will be selected in accordance with the Quality and Cost Based Selection (QCBS) method set out in the Consultant Guidelines.

6. Further information can be obtained at the address below during office hours from 09:00 to 17:00, Monday to Friday.

7. Expressions of Interest must be delivered in written form to the address below (in person, by mail, by fax, or by e-mail) by 15:00 (local time) May 07th, 2020.

TRANSPORTATION WORKS CONSTRUCTION INVESTMENT PROJECT MANAGEMENT AUTHORITY OF HO CHI MINH CITY – TCIP

Attention : Mr. Luong Minh Phuc, General Director

Address : No. 03 Nguyen Thi Dieu Street, Ward 6, District 3,

Ho Chi Minh City, Viet Nam

Tel : + 84-28-3 930 2137 Fax: + 84-28-3 9306 638

Email : dauthauucci@gmail.com

Thực hiện trong
Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 5679 dự án đang đợi nhà thầu
  • 526 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 486 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 14679 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 16177 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây