Chuyên gia tư vấn trong lĩnh vực quản lý chất thải rắn

Tiến trình
Số TBMST/ TBMQT
20200248035-00
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi
Đã xem
152
Loại thông báo
Thông báo thực
Trạng thái thông báo
Lĩnh vực
Vốn khác
Gói thầu
Chuyên gia tư vấn trong lĩnh vực quản lý chất thải rắn
Thời gian phát hành HSMST
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Địa điểm phát hành và nhận HSMST
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Thời điểm mở sơ tuyển
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức nhận HSMST
Tên dự án
Chuẩn bị sẵn sàng cho xây dựng thị trường cac-bon tại Việt Nam
Nguồn vốn
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Nội dung chính gói thầu

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

TÊN GÓI THẦU: CHUYÊN GIA KỸ THUẬT CHO LĨNH VỰC QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN

Mã số: CS2.5; Hình thức lựa chọn nhà thầu: IC

1. Bối cảnh dự án:

Nhận thức được các tác động của biến đổi khí hậu, Việt Nam đã chủ động tham gia có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế trong ứng phó với biến đổi khí hậu, đồng thời từng bước xây dựng và ban hành các chính sách về giảm phát thải khí nhà kính nhằm huy động hệ thống chính trị tham gia vào công cuộc ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu. Trong đó, Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu đã xác định các nhiệm vụ chiến lược nhằm giảm nhẹ phát thải khí nhà kính; Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh đã xác định các hot động chiến lược gm (i) - Nâng cao hiu sut và hiu qu s dng năng lượng, gim mc tiêu hao năng lượng trong hot động sn xut, vn ti, thương mi; (ii) Đổi mi công ngh, áp dng quy trình qun lý, vn hành tiên tiến đảm bo s dng năng lượng tiết kim và hiu qu trong sn xut, truyn ti và tiêu dùng, đặc bit vi các cơ s sn xut công sut ln, tiêu th nhiu năng lượng; (iii) Xây dng, công b mc tiêu chun v sut tiêu hao nhiên liu, l trình loi b các công ngh cũ, lc hu tiêu tn nhiên liu ra khi h thng sn xut và s dng năng lượng và (iv) Xây dng cơ s pháp lý chun b cho vic áp dng công ngh thu hi, lưu tr và thương mi các dng khí nhà kính; Nghị quyết số 24-NQ-TW của BCH TW cũng đã xác định “Ứng phó với biến đổi khí hậu phải tạo cơ hội thúc đẩy chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng phát triển bền vững”.

Bên cạnh sự chủ động, nỗ lực của Việt Nam trong ứng phó với biến đổi khí hậu, cộng đồng quốc tế cũng đã có những hỗ trợ về kinh nghiệm, công nghệ, kỹ thuật và tài chính. Tuy nhiên các hoạt động liên quan đến tăng cường năng lực xây dựng và thực hiện các chính sách, công cụ quản lý nhà nước về NAMA nhằm triển khai thí điểm NAMA tạo tín chỉ các-bon, hướng tới sẵn sàng tham gia thị trường trao đổi tín chỉ các-bon trong nước và quốc tế vẫn còn là vấn đề mới đối với Việt Nam.

Do vậy, Dự án "Chuẩn bị sẵn sàng cho xây dựng thị trường các-bon tại Việt Nam" (VNPMR) do Chương trình sẵn sàng tham gia thị trường các-bon quốc tế hỗ trợ và ủy thác cho WB quản lý nhằm tăng cường năng lực xây dựng, thực hiện và phổ biến các chính sách, công cụ quản lý nhà nước đối với các hoạt động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính phù hợp với điều kiện quốc gia (NAMA), hình thành công cụ thị trường, thí điểm NAMA tạo tín chỉ các-bon và xây dựng lộ trình tham gia thị trường các-bon trong nước và thế giới. Cơ quan chủ quản dự án là Bộ Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan phối hợp chính bao gồm Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính , Bộ Công Thương và Bộ Xây dựng.

Một trong các ni dung được Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt trong Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Dự án VNPMR tại Quyết định số 2609/QĐ-BTNMT ngày 23/10/2017 là Chuyên gia kỹ thuật cho lĩnh vực quản lý chất thải rắn.

Yêu cầu cụ thể như sau:

2. Mục tiêu đặt ra:

Hỗ trợ cơ quan đầu mối dự án VNPMR của Bộ Xây dựng (Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường) và Ban Quản lý Dự án VNPMR để triển khai thực hiện, và giám sát các hoạt động kỹ thuật, bao gồm:

- NAMA tạo tín chỉ cho ngành chất thải rắn;

- Hệ thống cơ sở dữ liệu về hiện trạng quản lý chất thải rắn và phát thải khí nhà kính của ngành chất thải rắn;

- Thí điểm NAMA tạo tín chỉ cho ngành chất thải rắn tại các bãi chôn lấp của 3 thành phố (Hà Nội, Hải Phòng, Bình Dương) của Việt Nam, thực hiện nghiên cứu ứng dụng các công cụ thị trường cho ngành quản lý chất thải rắn sau năm 2020; và xây dựng một lộ trình với kế hoạch thực hiện rõ ràng nhằm thí điểm NAMA tạo tín chỉ trong ngành chất thải rắn để ứng dụng được các cách tiếp cận dựa vào thị trường

3. Nhiệm vụ chủ yếu:

3.1. Nhiệm vụ thực hiện:

Tư vấn sẽ làm việc trực tiếp với các đơn vị liên quan thuộc Bộ Xây dựng, phối hợp với Bộ TNMT, Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, WB. Nhiệm vụ của tư vấn bao gồm, nhưng không giới hạn các hoạt động sau:

- Hỗ trợ cơ quan đầu mối dự án VNPMR của Bộ Xây dựng cũng như Ban Quản lý dự án VNPMR triển khai, quản lý và theo dõi các hoạt động kỹ thuật thuộc trách nhiệm của Bộ Xây dựng;

- Chuẩn bị các báo cáo kỹ thuật và tài liệu theo yêu cầu (Tiếng Anh/Tiếng Việt) đúng thời hạn.

- Góp ý/kiểm soát chất lượng báo cáo kỹ thuật của nhóm tư vấn.

- Thực hiện các hoạt động khác liên quan theo yêu cầu của cơ quan đầu mối dự án VNPMR của Bộ Xây dựng cũng như BQL Dự án.

- Phối hợp với thực hiện các công việc sau:

+ Hỗ trợ tổ chức thực hiện nâng cao nhận thức trong quản lý chất thải rắn và giảm nhẹ phát thải khí nhà kính.

+ Tham gia khảo sát với nhóm tư vấn.

+ Làm việc với với tư cách là thành viên của nhóm tư vấn để hỗ trợ thực hiện các hoạt động của cơ quan đầu mối dự án VNPMR của Bộ Xây dựng.

* Yêu cầu công việc:

+ Đảm bảo nộp sản phẩm theo yêu cầu của Lãnh đạo cơ quan đầu mối dự án VNPMR của Bộ Xây dựng đúng tiến độ.

+ Chịu sự giám sát tài chính, hành chính và tiến độ theo quy định của cơ quan đầu mối dự án VNPMR của Bộ Xây dựng và BQL Dự án.

3.2. Sản phẩm/kết quả đạt được:

Chuyên gia tư vấn sẽ làm việc với các tư vấn cá nhân khác thuộc nhóm tư vấn của cơ quan đầu mối dự án VNPMR của Bộ Xây dựng và của Dự án VNPMR để thực hiện các báo cáo kỹ thuật nhằm đạt được các mục tiêu tổng thể của dự án, các sản phẩm cụ thể như sau:

- Các góp ý và báo cáo đánh giá về báo cáo kỹ thuật thuộc trách nhiệm của cơ quan đầu mối dự án VNPMR của Bộ Xây dựng.

- Tài liệu cho các hội thảo tập huấn và xây dựng năng lực.

- Thu thập dữ liệu và cung cấp thông tin cho cơ quan đầu mối dự án VNPMR của Bộ Xây dựng và BQL Dự án VNPMR.

Tất cả các báo cáo được yêu cầu bằng Tiếng Anh và Tiếng Việt. Thời hạn nộp các các sản phẩm cuối cùng không muộn hơn ngày 31 tháng 12 năm 2020.

4. Yêu cầu:

- Tối thiểu có bằng Thạc sỹ về hạ tầng kỹ thuật đô thị hoặc quản lý môi trường hoặc công nghệ môi trường.

- Tối thiểu 10 năm làm việc chuyên môn về lĩnh vực chất thải rắn;

- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực biến đổi khí hậu, giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, NAMA, MRV và các ngành khác có liên quan;

- Có kinh nghiệm thực hiện các dự án ODA

- Nói và viết báo cáo bằng tiếng Anh thành thạo;

- Có tinh thần làm việc nhóm, có ý thức chấp hành pháp luật, các quy định của cơ quan và nhà tài trợ;

- Chịu trách nhiệm cá nhân trong hoạt động nghề nghiệp.

5. Chế độ làm việc, báo cáo và hợp đồng:

- Về chế độ làm việc: Tư vn làm vic dưới s giám sát và hướng dn trc tiếp ca Lãnh đạo cơ quan đầu mối dự án VNPMR của Bộ Xây dựng, bám sát kế hoạch, tiến độ theo tháng, quý, 6 tháng, năm và tổng thể do Lãnh đạo cơ quan đầu mối dự án VNPMR của Bộ Xây dựng phê duyệt. Trong thi gian thc hin nhim v, tư vn s làm vic ti trụ sở Văn phòng cơ quan đầu mối và các cơ quan liên quan khi có yêu cầu. Cơ s vt cht phc v làm vic ca tư vấn do cơ quan đầu mối cung cp.

- Về chế độ báo cáo: Tư vn np báo cáo theo tiến độ cho Giám đốc BQL Dự án VNPMR, có xác nhận của Lãnh đạo cơ quan đầu mối dự án VNPMR của Bộ Xây dựng

- Về chế độ hợp đồng: Hợp đồng được ký giữa BQL Dự án (Phó Giám đốc dự án được giao phụ trách các nội dung liên quan đến chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng) ký với tư vấn; thi gian hp đồng d kiến là 10 tháng, kể từ ngày ký nhưng không kết thúc muộn hơn ngày 31/12/2020.

Giám đốc BQL Dự án VNPMR sẽ chấm dứt hợp đồng khi tư vấn không hoàn thành công việc trong 02 tháng liên tục và yêu cầu tư vấn bồi thường nếu phát hiện các hành vi vi phạm quy định của phía Việt Nam hoặc nhà tài trợ.

Giám đốc BQL Dự án VNPMR ký duyệt chi trả cho tư vấn trên cơ sở các sản phẩm của tư vấn (theo TOR và Phụ lục 1- Nghĩa vụ thực hiện và báo cáo của tư vấn) được Lãnh đạo cơ quan đầu mối dự án VNPMR của Bộ Xây dựng xác nhận và nghiệm thu chất lượng gửi Giám đốc Ban quản lý dự án.


Thực hiện trong
Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 5679 dự án đang đợi nhà thầu
  • 526 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 486 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 14679 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 16177 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây