NT-1.25: Tư vấn kiểm toán tài chính giai đoạn 2017 – 2021

Tiến trình
Số TBMST/ TBMQT
20200141825-00
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi
Đã xem
117
Loại thông báo
Thông báo thực
Trạng thái thông báo
Lĩnh vực
Vốn khác
Gói thầu
NT-1.25: Tư vấn kiểm toán tài chính giai đoạn 2017 – 2021
Thời gian phát hành HSMST
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Địa điểm phát hành và nhận HSMST
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Thời điểm mở sơ tuyển
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức nhận HSMST
Tên dự án
Dự án môi trường bền vững các thành phố duyên hải (Viết tắt CCSEP) – Tiểu dự án thành phố Nha Trang
Nguồn vốn
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Nội dung chính gói thầu

THƯ MỜI BÀY TỎ QUAN TÂM

Việt Nam

Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải – Tiểu dự án thành phố Nha Trang

Khoản tín dụng IDA số 6027

Khoản vay IBRD số 8745

Tên gói thầu: Tư vấn kiểm toán tài chính giai đoạn 2017 - 2021

Số hiệu gói thầu: NT-1.25

Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nhận được một khoản tín dụng/vay từ Ngân hàng Thế giới để chi cho chi phí Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải – Tiểu dự án thành phố Nha Trang, và dự định dùng một phần khoản tín dụng/vay này để thanh toán dịch vụ tư vấn nêu trên.

Dịch vụ tư vấn (gọi là “Dịch vụ”) bao gồm thực hiện công tác kiểm toán tài chính giai đoạn 2017 – 2021 theo tiêu chuẩn kiểm toán quốc tế và tuân thủ các quy định về kiểm toán độc lập của Việt Nam cho Tiểu dự án thành phố Nha Trang. Dịch vụ này dự kiến sẽ bắt đầu vào tháng 03 năm 2020 và kết thúc vào tháng 06 năm 2022.

Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa (Ban QLDA) mời các Công ty tư vấn hợp lệ (gọi là “Tư vấn”) bày tỏ quan tâm của mình về việc cung cấp Dịch vụ này. Những Tư vấn bày tỏ quan tâm cần cung cấp thông tin chứng minh có đủ năng lực và kinh nghiệm liên quan để thực hiện Dịch vụ.

Tư vấn bày tỏ quan tâm phải cung cấp thông tin (brochures, các tài liệu, mô tả hoạt động chủ yếu và số năm hoạt động của tư vấn, năng lực trong các lĩnh vực liên quan đến nhiệm vụ của Dịch vụ này, sơ đồ tổ chức, năng lực tổng quan và số lượng nhân sự chủ chốt, kinh nghiệm thực hiện bao gồm kinh nghiệm trong dịch vụ tương tự, tính sẵn sàng của các nhân sự có kỹ năng phù hợp, năng lực tài chính, tính hợp lệ) để chứng tỏ rằng Tư vấn đáp ứng được việc thực hiện Dịch vụ. Tuy nhiên, Thư bày tỏ quan tâm cần được giới hạn trong khoảng 30-40 trang (chưa bao gồm các tài liệu bỗ trợ khác có liên quan).

Tư vấn cần quan tâm đến các quy định về chính sách mâu thuẫn lợi ích của Ngân hàng Thế giới được nêu trong đoạn 1.9 Hướng dẫn của Ngân hàng Thế giới: Tuyển chọn và Thuê Tư vấn trong các khoản vay của IBRD và khoản tín dụng và tài trợ không hoàn lại của IDA cho các Bên vay vốn Ngân hàng Thế giới phát hành tháng 01/2011, cập nhật tháng 07/2014 (“Hướng dẫn cho Tư vấn”).

Tư vấn có thể liên kết với các tổ chức tư vấn khác dưới hình thức liên danh hoặc tư vấn phụ để nâng cao năng lực.

Một Tư vấn sẽ được chọn theo phương pháp lựa chọn trên cơ sở năng lực của Tư vấn (CQS) quy định trong Hướng dẫn cho Tư vấn đã được đề cập ở trên.

Bày tỏ quan tâm của tư vấn dưới dạng thể thức văn bản phải được gửi về địa chỉ dưới đây (có thể gửi trực tiếp, qua đường bưu điện, fax hoặc mail) không chậm hơn 09 giờ 00, ngày 18/02/2020.

Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa

Người nhận:Ông Châu Ngô Anh Nhân, Giám đốc Ban QLDA

Số: 204 đường Thống Nhất, Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại: +84.258.3562204 Fax: +84.258.3562203

Email: khanhhoadpmu@gmail.com

Website: www.kdpm.vnREQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST

VIET NAM

COASTAL CITIES SUSTAINABLE ENVIRONMENT PROJECT – NHA TRANG CITY SUBPROJECT

IDA Credit No.: 6027-VN

IBRD Loan No.: 8745-VN

Assignment Title: Independent Auditing Consultant for period 2017 – 2021

Reference No.: NT-1.25

The Socialist Republic of Viet Nam has applied for financing from the World Bank toward the cost of the Coastal Cities Sustainable Environment Project – Nha Trang Subproject, and intends to apply part of the proceeds for the above-mentioned consulting services.

The consulting services (“the Services”) include performing financial audit for the period of 2017-2021 in accordance with international audit standards and complying with Vietnam's independent audit regulations for Nha Trang City Sub-project. This service is expected to commence in March 2020 and to be completed in June 2022

Khanh Hoa Development Project Management Unit (KDPM) now invites eligible consulting firms (“Consultants”) to indicate their interest in providing the Services. Interested Consultants should provide information demonstrating that they have the required qualifications and relevant experience to perform the Services.

Interested consultants must provide information (brochures, documentations, description of core business and years in business, qualifications in the discipline of the assignment, organization chart, general qualifications and number of key staff, performance experience including experience in similar assignments, availability of appropriate skills among staff, financial capacity, eligibility) indicating that they are qualified to perform the Services. However, the Expression of interests should be limited to 30-40 pages (excluding relevant supporting documents).

The attention of interested Consultants is drawn to paragraph 1.9 of the World Bank’s Guidelines: Selection and Employment of Consultants under IBRD Loans and IDA Credits & Grants by World Bank Borrowers January 2011, revised July 2014 (“Consultant Guidelines”) setting forth the World Bank’s policy on conflict of interest.

Consultants may associate with other firms to enhance their qualifications, but should indicate clearly whether the association is in the form of a joint venture and/or a sub-consultancy.

A Consultant will be selected in accordance with the Selection Based on the Consultants’ Qualifications method set out in the above-mentioned Consultant Guidelines.

Expressions of interest must be delivered in a written form to the address below (in person, or by mail, or by fax, or by e-mail) by 09a.m. February 18, 2020.


Khanh Hoa Development Project Management Unit

Attn.: Mr. Chau Ngo Anh Nhan – Director

Address: No. 204 Thong Nhat street, Nha Trang city, Khanh Hoa province, Viet Nam.

Tel.: +084.258.3562204

Fax: +084.258.3562203

Email: khanhhoadpmu@gmail.com

Website: www.kdpm.vn


Thực hiện trong
Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 5675 dự án đang đợi nhà thầu
  • 436 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 395 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 14634 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 16132 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây