CS2.4 Điều phối viên cho lĩnh vực sản xuất thép

Tiến trình
Số TBMST/ TBMQT
20200135046-00
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi
Đã xem
90
Loại thông báo
Thông báo thực
Trạng thái thông báo
Lĩnh vực
Vốn khác
Gói thầu
CS2.4 Điều phối viên cho lĩnh vực sản xuất thép
Thời gian phát hành HSMST
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Địa điểm phát hành và nhận HSMST
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Thời điểm mở sơ tuyển
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức nhận HSMST
Tên dự án
Chuẩn bị sẵn sàng cho xây dựng thị trường cac-bon tại Việt Nam
Nguồn vốn
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Nội dung chính gói thầu

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

TÊN GÓI THẦU: ĐIỀU PHỐI VIÊN CHO LĨNH VỰC SẢN XUẤT THÉP

Mã số: CS2.4; Hình thức lựa chọn nhà thầu: IC

1. Bối cảnh dự án

Nhận thức được các tác động của biến đổi khí hậu, Việt Nam đã chủ động tham gia có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế trong ứng phó với biến đổi khí hậu, đồng thời từng bước xây dựng và ban hành các chính sách về giảm phát thải khí nhà kính nhằm huy động hệ thống chính trị tham gia vào công cuộc ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu. Trong đó, Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu đã xác định các nhiệm vụ chiến lược nhằm giảm nhẹ phát thải khí nhà kính; Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh đã xác định các hoạt động chiến lược gồm (i) - Nâng cao hiệu suất và hiệu quả sử dụng năng lượng, giảm mức tiêu hao năng lượng trong hoạt động sản xuất, vận tải, thương mại; (ii) Đổi mới công nghệ, áp dụng quy trình quản lý, vận hành tiên tiến đảm bảo sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong sản xuất, truyền tải và tiêu dùng, đặc biệt với các cơ sở sản xuất công suất lớn, tiêu thụ nhiều năng lượng; (iii) Xây dựng, công bố mức tiêu chuẩn về suất tiêu hao nhiên liệu, lộ trình loại bỏ các công nghệ cũ, lạc hậu tiêu tốn nhiên liệu ra khỏi hệ thống sản xuất và sử dụng năng lượng và (iv) Xây dựng cơ sở pháp lý chuẩn bị cho việc áp dụng công nghệ thu hồi, lưu trữ và thương mại các dạng khí nhà kính; Nghị quyết số 24-NQ-TW của BCH TW cũng đã xác định “Ứng phó với biến đổi khí hậu phải tạo cơ hội thúc đẩy chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng phát triển bền vững”.

Bên cạnh sự chủ động, nỗ lực của Việt Nam trong ứng phó với biến đổi khí hậu, cộng đồng quốc tế cũng đã có những hỗ trợ về kinh nghiệm, công nghệ, kỹ thuật và tài chính. Tuy nhiên các hoạt động liên quan đến tăng cường năng lực xây dựng và thực hiện các chính sách, công cụ quản lý nhà nước về NAMA nhằm triển khai thí điểm NAMA tạo tín chỉ các-bon, hướng tới sẵn sàng tham gia thị trường trao đổi tín chỉ các-bon trong nước và quốc tế vẫn còn là vấn đề mới đối với Việt Nam.

Do vậy, Dự án "Chuẩn bị sẵn sàng cho xây dựng thị trường các-bon tại Việt Nam" (VNPMR) do Chương trình sẵn sàng tham gia thị trường các-bon quốc tế hỗ trợ và ủy thác cho WB quản lý nhằm tăng cường năng lực xây dựng, thực hiện và phổ biến các chính sách, công cụ quản lý nhà nước đối với các hoạt động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính phù hợp với điều kiện quốc gia (NAMA), hình thành công cụ thị trường, thí điểm NAMA tạo tín chỉ các-bon và xây dựng lộ trình tham gia thị trường các-bon trong nước và thế giới. Cơ quan chủ quản dự án là Bộ Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan phối hợp chính bao gồm Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính , Bộ Công Thương và Bộ Xây dựng.

Một trong các nôi dung được Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt trong Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Dự án VNPMR tại Quyết định số 2609/QĐ-BTNMT ngày 23/10/2017 là “Điều phối viên cho lĩnh vực sản xuất thép ”.

Yêu cầu cụ thể như sau:

2. Mục tiêu đặt ra:

Hỗ trợ cơ quan đầu mối dự án VNPMR thuộc Bộ Công Thương (Vụ Tiết kiệm Năng lượng và Phát triển Bền vững) và BQL Dự án VNPMR trong việc điều phối chuyên gia tư vấn và giám sát các hoạt động kỹ thuật của dự án nhằm hỗ trợ các mục tiêu: (i) xây dựng chính sách và thể chế quản lý giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực sản xuất thép; (ii) thiết kế dự án thí điểm sử dụng công cụ thị trường và đề xuất các chính sách liên quan đến ngành sản xuất thép; và (iii) nâng cao nhận thức, kiến thức cho các cơ quan quản lý về công cụ thị trường trong ngành sản xuất thép.

3. Nhiệm vụ chủ yếu:

3.1. Nhiệm vụ thực hiện:

Hỗ trợ cơ quan đầu mối dự án VNPMR thuộc Bộ Công Thương và BQL Dự án VNPMR để xây dựng các hoạt động cho hợp phần, bao gồm nhưng không giới hạn các nhiệm vụ sau:

- Sắp xếp, tổ chức thảo luận và các cuộc họp của cơ quan đầu mối dự án VNPMR thuộc Bộ Công Thương; lập báo cáo, biên tập các tài liệu theo yêu cầu (tiếng Anh/tiếng Việt);

- Hỗ trợ và tổ chức các hội nghị, hội thảo và các khóa đào tạo nhằm nâng cao nhận thức trong khuôn khổ dự án và phổ biến thông tin từ các hội nghị, hội thảo;

- Tham gia khảo sát thực địa (nếu cần);

- Cung cấp dữ liệu, thông tin về các hoạt động liên quan; chuẩn bị nội dung đăng tải trên trang thông tin điện tử; hỗ trợ cơ quan đầu mối dự án VNPMR thuộc Bộ Công Thương xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm, báo cáo kế hoạch định kỳ.

- Lập báo cáo giữa kỳ, báo cáo cuối cùng và các tài liệu liên quan của dự án.

- Hỗ trợ xây dựng Điều khoản Tham chiếu cho gói thầu CS 2.2: thiết kế chương trình thí điểm NAMA tạo tín chỉ và chuẩn bị lộ trình áp dụng công cụ thị trường trong ngành sản xuất thép.

- Phối hợp với các chuyên gia tư vấn, cán bộ có liên quan thuộc Dự án VNPMR để chuẩn bị tài liệu cho các cuộc họp với các bên liên quan.

- Xây dựng kế hoạch đào tạo, trao đổi kinh nghiệm, tham quan học tập trong và ngoài nước theo yêu cầu của Cơ quan đầu mối thuộc Bộ Công Thương.

- Hỗ trợ xây dựng và rà soát kế hoạch thực hiện của cơ quan đầu mối dự án VNPMR thuộc Bộ Công Thương bao gồm các hoạt động của chuyên gia tư vấn và chuyên gia kỹ thuật của ngành sản xuất thép.

- Chuẩn bị tài liệu, báo cáo bằng tiếng Việt và tiếng Anh (khi cần thiết).

- Thu thập, lưu trữ các tài liệu, văn bản, quyết định có liên quan đến Dự án VNPMR.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác của Dự án theo phân công của Giám đốc Dự án.

3.2. Sản phẩm/kết quả đạt được:

Điều phối viên báo cáo với cơ quan đầu mối dự án VNPMR thuộc Bộ Công Thương. Ngoài các nhiệm vụ thường xuyên, điều phối viên phải có trách nhiệm cung cấp và chuẩn bị các tài liệu, báo cáo có liên quan.

- Báo cáo tháng, quý, năm về hoạt động của đầu mối dự án VNPMR thuộc Bộ Công Thương (Tiếng Anh và Tiếng Việt).

- Theo dõi và giám sát các hoạt động do cơ quan đầu mối dự án VNPMR thuộc Bộ Công Thương chủ trì.

- Báo cáo kết quả của các hội nghị, hội thảo và tập huấn.

- Báo cáo kết quả cuối cùng về các hoạt động do cơ quan đầu mối dự án VNPMR thuộc Bộ Công Thương chủ trì.

- Toàn bộ các báo cáo viết bằng tiếng Anh và tiếng Việt. Các kết quả cuối cùng hoàn thành không muộn hơn ngày 31 tháng 12 năm 2020.

4. Yêu cầu:

- Có bằng sau đại học về khoa học môi trường;

- Có tối thiểu 10 năm kinh nghiệm làm việc cho các Dự án ODA về môi trường, biến đổi khí hậu; có kinh nghiệm làm việc với các dự án của WB là một lợi thế;

- Có kinh nghiệm và hiểu biết về cơ chế chính sách về khí hậu và giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, phát thải cac-bon thấp;

- Am hiểu về các cơ chế chính sách, các vấn đề liên quan đến giảm phát thải khí nhà kính theo quy định của Công ước Khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu;

- Nắm vững các quy định về ODA;

- Có quan hệ tốt với các nhà tài trợ, các đối tác phát triển liên quan đến tiết kiệm năng lượng, biến đổi khí hậu, tăng trưởng xanh và bảo vệ môi trường;

- Có kỹ năng làm việc nhóm, làm việc độc lập;

- Nói, đọc và viết tiếng Anh thành thạo;

5. Chế độ làm việc, báo cáo và hợp đồng:

- Về chế độ làm việc: Tư vấn làm việc dưới sự giám sát và hướng dẫn trực tiếp của Lãnh đạo đại diện cơ quan đầu mối tham gia Dự án VNPMR thuộc Bộ Công Thương, bám sát kế hoạch, tiến độ theo tháng, quý, 6 tháng, năm và tổng thể do Lãnh đạo đại diện cơ quan đầu mối tham gia Dự án VNPMR thuộc Bộ Công Thương phê duyệt. Trong thời gian thực hiện nhiệm vụ, tư vấn sẽ làm việc tại trụ sở Văn phòng cơ quan đầu mối và các cơ quan liên quan khi có yêu cầu. Cơ sở vật chất phục vụ làm việc của tư vấn do cơ quan đầu mối cung cấp. Thời gian làm việc theo giờ hành chính (5 ngày/tuần, 8 giờ/ngày) và làm ngoài giờ hành chính khi có yêu cầu;

- Về chế độ báo cáo: Tư vấn nộp bản chấm công, báo cáo tiến độ và kết quả đạt được hàng tháng cho Giám đốc BQL Dự án, có xác nhận của Lãnh đạo đại diện cơ quan đầu mối tham gia Dự án thuộc Bộ Công Thương.

- Về chế độ hợp đồng: Hợp đồng được ký giữa BQL Dự án (Phó Giám đốc dự án được giao phụ trách các nội dung liên quan đến chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công Thương) ký với tư vấn; thời gian hợp đồng dự kiến từ là 11 tháng, kể từ ngày ký nhưng không kết thúc muộn hơn ngày 31/12/2020.

Giám đốc BQL Dự án sẽ chấm dứt hợp đồng khi tư vấn không hoàn thành công việc trong 02 tháng liên tục và yêu cầu tư vấn bồi thường nếu phát hiện các hành vi vi phạm quy định của phía Việt Nam hoặc nhà tài trợ.

Giám đốc BQL Dự án ký duyệt chi lương hàng tháng trả cho tư vấn trên cơ sở bảng chấm công kèm theo báo cáo tiến độ và kết quả thực hiện công việc hàng tháng như quy định tại TOR và kế hoạch chi tiết do Lãnh đạo đại diện cơ quan đầu mối tham gia Dự án VNPMR thuộc Bộ Công Thương phê duyệt.

Thực hiện trong
Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 5685 dự án đang đợi nhà thầu
  • 537 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 527 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 14685 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 16193 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây