PMU-CW-02: Khảo sát, Thiết kế bản vẽ thi công và Thi công xây dựng công trình

Tiến trình
Số TBMST/ TBMQT
20191164719-00
Trạng thái thông báo
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực thông báo
Vốn khác
Tên gói thầu
PMU-CW-02: Khảo sát, Thiết kế bản vẽ thi công và Thi công xây dựng công trình
Thời gian phát hành HSMST
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
Địa điểm phát hành và nhận HSMST
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
Thời điểm mở sơ tuyển
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
Hình thức nhận HSMST
Tên dự án
Khảo sát, Thiết kế bản vẽ thi công và Thi công xây dựng Trường Đại học KHCN Hà Nội
Nguồn vốn
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
Phương thức LCNT
Nội dung chính gói thầu

THƯ MỜI SƠ TUYỂN

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ HÀ NỘI

Địa chỉ: Tòa nhà A1, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam,
số 18 đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Số điện thoại: +84-24-36231668

E-mail: contact@pmu-usth.edu.vn

Ngày 27 tháng 11 năm 2019

Số hiệu và Tên Khoản vay: 2750/2751-VIE: Dự án Xây dựng Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội

Số hiệu và Tên gói thầu: PMU-CW-01: Khảo sát, Thiết kế bản vẽ thi công và Thi công Xây dựng Công trình

Thời hạn đệ trình: 9:30 sáng, ngày 08 tháng 01 năm 2020

Hồ sơ mời Sơ tuyển số: PMU-CW-02/PQ

1. Chính phủ nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã nhận được một khoản vay từ ADB để chi trả cho thực hiện Dự án Xây dựng Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội. Một phần của khoản vay này được dùng để thanh toán cho hợp đồng nêu trên. Quá trình Sơ tuyển và Đấu thầu sẽ được thực hiện theo các quy định và trình tự về tính hợp lệ của ADB.

2. Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam - VAST (“Chủ đầu tư”), thông qua Ban Quản lý Dự án Xây dựng Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (PMU-USTH) có ý định sơ tuyển các công ty để thực hiện Gói thầu số PMU-CW-02: Khảo sát, Thiết kế bản vẽ thi công và Thi công Xây dựng Công trình.

3. Hồ sơ mời thầu xây lắp dự kiến sẽ được phát hành vào tháng 03 năm 2020.

4. Các nhà thầu hợp lệ nếu quan tâm có thể lấy thêm thông tin và xem Hồ sơ Mời sơ tuyển tại địa chỉ:

Ban Quản lý Dự án Xây dựng Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (PMU-USTH)

Ông Nguyễn Quốc Huy, Giám đốc Dự án

Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà A1, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Số 18 đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Thành phố: Hà Nội

Mã bưu chính: 100000

Quốc gia: Việt Nam

Điện thoại: +84-24-36231668

Fax: không

E-mail: contact@pmu-usth.edu.vn

5. Để mua bộ Hồ sơ mời sơ tuyển tiếng Anh, các nhà thầu hợp lệ phải :

· gửi Thư yêu cầu mua Hồ sơ mời sơ tuyển cho gói thầu có số hiệu PMU-CW-02: Khảo sát, Thiết kế bản vẽ thi công và Xây dựng Công trình thuộc Dự án Xây dựng Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội tới địa chỉ nêu trên và

· thanh toán bằng tiền mặt một khoản phí không hoàn lại giá trị là 2.300.000 VNĐ hoặc tương đương 100 USD.

Hồ sơ mời sơ tuyển sẽ được gửi bằng đường hàng không nếu nhà thầu ở nước ngoài và thư gửi đường bộ hoặc chuyển phát nhanh nếu nhà thầu ở trong nước. Chủ đầu tư không chịu trách nhiệm trong trường hợp mất hồ sơ hoặc giao hồ sơ trễ.

6. Hồ sơ dự sơ tuyển phải được:

· gửi tới địa chỉ nêu trên

· vào lúc hoặc trước 9:30 sáng (giờ Hà Nội) ngày 08/01/2020

Chủ đầu tư có quyền chấp nhận hoặc từ chối các Hồ sơ dự sơ tuyển nộp muộn.

7. Chủ đầu tư không chịu trách nhiệm về bất cứ chi phí hoặc kinh phí nào mà các Nhà thầu phải chịu có liên quan đến việc chuẩn bị hoặc gửi Hồ sơ dự sơ tuyển.

8. Chủ đầu tư sẽ gửi văn bản tới tất cả các Nhà thầu thông báo tên của những Nhà thầu đạt sơ tuyển.

-------------------------------------------------------------------------------------------

INVITATION FOR PREQUALIFICATION

THE VIETNAM ACADEMY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

PROJECT MANAGEMENT UNIT - THE UNIVERSITY OF SCIENCE AND
TECHNOLOGY OF HANOI DEVELOPMENT (NEW MODEL UNIVERSITY) PROJECT

Address: A1 Building, The Vietnam Academy of Science and Technology,
No.18 Hoang Quoc Viet Str., Cau Giay Dist, Hanoi, Vietnam

Telephone number: +84-24-36232668

E-mail: contact@pmu-usth.edu.vn

Date: 27 October 2019

Loan/Grant No. and Title: Loan No. 2750/2751-VIE: University of Science and Technology of Hanoi Development (New Model University) Project

Contract No. and Title: PMU-CW-02, Main Buildings Package

Deadline for submission of Application: 9:30 A.M, 8 January 2020

Invitation for Prequalification No.: PMU-CW-02/PQ

1. The Socialist Republic of Vietnam has received financing from ADB toward the cost of The University of Science and Technology of Hanoi Development (New Model University) Project. Part of this financing will be used for payments under the Contract named above. The eligibility rules and procedures of ADB will govern the prequalification and the bidding process.

2. The Vietnam Academy of Science and Technology (the “Employer”), through its Project Management Unit for The University of Science and Technology of Hanoi Development (New Model University) Project (PMU-USTH), intends to prequalify firms for: Package PMU-CW-02: Main Buildings.

3. It is expected that the Invitation for Bids will be made in March 2020.

4. To obtain further information and inspect the Prequalification Document, interested eligible Applicants should contact:

Project Management Unit for University of Science and Technology of Hanoi Development (New Model University) Project (PMU-USTH)

Mr. Nguyen Quoc Huy, Project Director

Street address: 18 Hoang Quoc Viet Street, Cau Giay District. Hanoi, Vietnam

Floor/Room number: 2nd Floor, A1 Building, Vietnam Academy of Science and Technology

City: Hanoi

Zip code: 100000

Country: Vietnam

Telephone: +84-24-36231668

Fax: none

E-mail: contact@pmu-usth.edu.vn

5. To purchase the Prequalification Document in English, eligible Applicants should:

· write to address above requesting the Prequalification Document for Package PMU-CW-02: Main Buildings Package under University of Science and Technology of Hanoi Development (New Model University) Project and

· pay a non-refundable fee of USD 100 or VND 2,300,000 equivalent payable in cash.

The document will be sent by airmail for overseas delivery and surface mail or courier for local delivery. No liability will be accepted for loss or late delivery.

6. Deliver your Application:

· to the address above

· on or before 9:30 A.M (Hanoi time) on 8 January, 2020.

The Employer reserves the right to accept or reject late Applications.

7. The Employer will not be responsible for any costs or expenses incurred by Applicants in connection with the preparation or delivery of their Applications.

8. The Employer will notify all Applicants in writing of the names of those Applicants who have been prequalified.


Địa điểm mở HSMST
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi
Thời gian thực hiện HĐ
Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
 
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây