Gói thầu số 3: Tư vấn hỗ trợ kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số và hành động giới cho 11 hồ chứa thuộc Tiểu dự án 1, tỉnh Thanh Hóa

Tiến trình
Số TBMST/ TBMQT
20191075894-00
Trạng thái thông báo
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực thông báo
Vốn khác
Tên gói thầu
Gói thầu số 3: Tư vấn hỗ trợ kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số và hành động giới cho 11 hồ chứa thuộc Tiểu dự án 1, tỉnh Thanh Hóa
Thời gian phát hành HSMST
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
Địa điểm phát hành và nhận HSMST
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
Thời điểm mở sơ tuyển
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
Hình thức nhận HSMST
Tên dự án
Tiểu dự án, tỉnh Thanh Hóa thuộc dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) do Ngân hàng Thế giới tài trợ
Nguồn vốn
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
Phương thức LCNT
Nội dung chính gói thầu

Phụ lục 1 - Thư mời quan tâm

Gói thầu số 3: Tư vấn hỗ trợ kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số và hành động giới cho 11 hồ chứa (Ký hiệu: C1-TH-TDA1-CS3) thuộc Tiểu dự án 1, tỉnh Thanh Hóa thuộc dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) do Ngân hàng Thế giới tài trợ.

Tên nước: Việt Nam.

Tên dự án: Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8).

Tên tiểu dự án: Tiểu dự án 1, tỉnh Thanh Hóa thuộc dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) do Ngân hàng Thế giới tài trợ.

Khoản vay số: 5749-VN

Tên nhiệm vụ: Tư vấn hỗ trợ kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số và hành động giới cho 11 hồ chứa thuộc Tiểu dự án 1, tỉnh Thanh Hóa.

Số tham chiếu: Gói thầu C1-TH-TDA1-CS3.

Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nhận được một khoản tín dụng tài trợ từ Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA)/Ngân hàng Thế giới (WB), thông qua Hiệp định vay số 5749-VN ký kết ngày 08/04/2016, để tài trợ thực hiện Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) và dự định sử dựng một phần của nguồn vốn trên để chi trả cho dịch vụ tư vấn: Tư vấn hỗ trợ kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số và hành động giới cho 11 hồ chứa: hồ Kim Giao, Đồi Dốc, Bai Mạ, Bái Đền, Bai Ngọc, Làng Mọ, Nam Sơn, Thung Sâu, Ao Sen, Ngọc Re và Đập Cầu, thuộc Tiểu dự án 1 Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Thanh Hóa, dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8).

Dịch vụ tư vấn (“Tư vấn”) bao gồm:

1. Tư vấn có nhiệm vụ hỗ trợ kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số và hành động giới cho 11 hồ chứa: hồ Kim Giao, Đồi Dốc, Bai Mạ, Bái Đền, Bai Ngọc, Làng Mọ, Nam Sơn, Thung Sâu, Ao Sen, Ngọc Re và Đập Cầu, thuộc Tiểu dự án 1 Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Thanh Hóa.

2. Thời gian thực hiện dịch vụ tư vấn: 25 tháng (Hai lăm tháng).

3. Mục tiêu và nhiệm vụ tư vấn:

Triển khai các hoạt động phát triển dân tộc thiểu số và hành động giới được lập trong phạm vi tiểu dự án 1 Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Thanh Hóa đã được phê duyệt nhằm đáp ứng các mục tiêu phát triển và phù hợp với chính sách an toàn xã hội của dự án.

Đánh giá, nhận diện các nhu cầu hỗ trợ phát triển DTTS, hành động giới và đề xuất phương pháp, nội dung, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ tư vấn; thực hiện kế hoạch phát triển DTTS gồm, hỗ trợ phát triển kinh tế cho đồng bào dân tộc thiểu số địa phương bằng cách thực hiện các khóa đào tạo về nông nghiệp, phát triển các kỹ năng kinh doanh, chương trình truyền thông. Tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật sản xuất như kỹ thuật trồng lúa, cây rau/ màu, cây ngắn ngày theo hướng an toàn, huấn luyện kỹ thuật chăn nuôi gà, lợn phòng chống các bệnh ở gia cầm và đào tạo về kỹ năng kinh doanh, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế của người DTTS, bảo tồn phát huy các bản sắc dân tộc góp phần phát triển kinh tế - xã hội, ổn định an ninh - chính trị các xã trong khu vực tiểu dự án. Các hoạt động truyền thông cho người DTTS trong khu vực tiểu dự án; lồng ghép các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng và phát triển giới trong khu vực tiểu dự án. Tập trung cho các hoạt động tập huấn nâng cao nhận thức về giới, giám sát cộng đồng có sự tham gia của phụ nữ, tuyên truyền, thông tin về dự án, các vấn đề na toàn sức khỏe, an toàn lao động trong giai đoạn thi công, vai trò của phụ nữ trong bảo đảm an toàn hồ đập, tổ chức hướng dẫn cộng đồng khu vực hạ lưu hồ đập về phòng ngừa rủi ro; xây dựng báo cáo đánh giá kết quả, tổng kết nhiệm vụ tư vấn.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa mời các đơn vị tư vấn hợp lệ (“Tư vấn”) bày tỏ quan tâm của mình trong việc cung cấp Dịch vụ. Các đơn vị quan tâm cần phải cung cấp thông tin thể hiện được trình độ và kinh nghiệm liên quan đạt yêu cầu để thực hiện Dịch vụ. Tiêu chí lựa chọn Tư vấn vào Danh sách ngắn dựa trên cơ sở: Hệ thống tổ chức, quản lý chất lượng; Báo cáo tài chính 03 năm gần nhất; Khả năng cung cấp nhân sự; Kinh nghiệm thực hiện các dịch vụ tư vấn có xét đến nguồn vốn.

Đơn vị tư vấn quan tâm cần chú ý khoản 1.9 trong Sổ tay hướng dẫn của WB Hướng dẫn: Tuyển chọn và Thuê tư vấn trong các khoản vay của IBRD và tín dụng & Tài trợ không hoàn lại của IDA cho các bên vay vốn Ngân hàng Thế giới xuất bản tháng 1 năm 2011 (“Hướng dẫn Tuyển chọn và Thuê tư vấn”), đưa ra quy định trong chính sách của WB khi xảy ra xung đột lợi ích (download: http://siteresources.worldbank.org/INTPROCUREMENT/Resources/278019-1308067833011/Consultant_GLs_English_Final_Jan2011.pdf).

Tư vấn có thể liên kết với các đơn vị tư vấn khác với các hình thức liên danh, hoặc thầu phụ để tăng cường năng lực của tư vấn.

Đơn vị tư vấn sẽ được lựa chọn thông qua hình thức “Tuyển chọn dựa trên năng lực của tư vấn” (CQS) được quy định trong Hướng dẫn Tuyển chọn và Thuê tư vấn của Ngân hàng Thế giới.

Thông tin thêm xin liên lạc để nhận Hồ sơ yêu cầu bày tỏ quan tâm tại địa chỉ dưới đây trong giờ hành chính: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa, số 06 đường Hạc Thành, phường Tân Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Các đơn vị tư vấn quan tâm phải nộp Hồ sơ bày tỏ quan tâm theo hình thức dạng bản in (01 bản gốc và 05 bản chụp) tới địa chỉ dưới đây trước 9 giờ 00 phút, ngày 13 tháng 11năm 2019.

Phát hành Hồ sơ bày tỏ quan tâm từ 8 giờ 30 phút ngày 30 tháng 10 năm 2019 đến 9 giờ 00 phút, ngày 13 tháng 11 năm 2019 tại địa chỉ ghi dưới đây:

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa.

Người nhận: Ông Thái Mạnh Tùng.

Địa chỉ: số 06 đường Hạc Thành, phường Tân Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Số điện thoại: 0237.385.3406.

Số fax: 0237.385.0690.

Địa điểm mở HSMST
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi
Thời gian thực hiện HĐ
Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
 
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây