Tư vấn Giám sát thi công 02 gói thầu GL-Cw-01 và GL-Cw-02

Tiến trình
Số TBMST/ TBMQT
20191009501-01
Trạng thái thông báo
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực thông báo
Vốn khác
Tên gói thầu
Tư vấn Giám sát thi công 02 gói thầu GL-Cw-01 và GL-Cw-02
Thời gian phát hành HSMST
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
Địa điểm phát hành và nhận HSMST
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
Thời điểm mở sơ tuyển
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
Hình thức nhận HSMST
Tên dự án
Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới, vay vốn ADB-Tiểu dự án tỉnh Gia Lai
Nguồn vốn
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
Phương thức LCNT
Nội dung chính gói thầu

Gói thầu GL-Cs-10: Tư vấn giám sát thi công 02 gói thầu GL-Cw-01 và GL-Cw-02

A. Bối cảnh dự án

1. Khu vực tam giác phát triển (VDTA) của Việt Nam, bao gồm: tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông và Bình Phước đặc trưng bởi mật độ tập trung dân tộc thiểu số cao, tổng sản lượng quốc dân thấp và là vùng nghèo đói thường xuyên. Những cản trở chính đối với tăng trưởng đồng đều hơn chính là thiếu hụt về giao thông và các hạ tầng cơ bản khác như thủy lợi, nước sạch và xử lý nước thải, đường giao thông nông thôn cũng như năng lực thể chế còn yếu.

2. Mặc dù đã đạt được tăng trưởng liên tục về sản xuất nông nghiệp, xuất khẩu và giảm nghèo đói trong những năm gần đây, nhưng các tỉnh thuộc VDTA vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức phát triển, cạnh tranh thấp chủ yếu do thiếu cơ sở hạ tầng cơ bản, các cơ hội phát triển về sinh kế và thương mại chưa được khai thác. Dân tộc thiểu số ở VDTA cũng tiếp cận rất hạn chế tới các dịch vụ xã hội cũng như các cơ hội và tài sản kinh tế khác. Dự án Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới được đề xuất với mục đích thúc đẩy lưu lượng hàng hóa, con người, vốn đầu tư và khai thác tiềm năng nông nghiệp, lâm nghiệp, và du lịch thông qua đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế tại Khu vực tam giác phát triển (VDTA) của Việt Nam.

3. Dự án Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới được ký kết theo Hiệp định vay số 3499-VIE (COL) ngày 04/5/2017 giữa Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Ngân hàng phát triển châu Á (ADB), với tổng mức đầu tư 122,11 triệu USD trong đó vốn vay ADB: 106,51 triệu USD, vốn đối ứng: 15,60 triệu USD. Dự án bao gồm 5 tiểu dự án: Đắk Lắk, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Nông, Bình Phước.

4. Dự án có ba hợp phần : (i) Hợp phần 1: Cải thiện kết nối đường tại 5 tỉnh VDTA; (ii) Hợp phần 2: Cải thiện cơ sở hạ tầng hậu cần và quản lý giao thông; (iii) Hợp phần 3: Phát triển nguồn nhân lực, xây dựng năng lực thể chế.

5. Gia Lai là một trong 5 tỉnh tham gia dự án. Các hợp phần của Tiểu dự án tỉnh Gia Lai bao gồm:

a) Hợp phần 1: Cải thiện kết nối đường bộ.

- Hợp phần 1.1: Nâng cấp hạ tầng đường bộ - Nâng cấp, cải tạo và sửa chữa đường tỉnh 665.

- Hợp phần 1.2: Tập huấn nâng cao nhận thức về an toàn đường bộ.

b) Hợp phần 2: Cải thiện cơ sở hạ tầng hậu cần và quản lý giao thông.

- Hợp phần 2.1: Nâng cấp cơ sở hạ tầng du lịch cộng đồng.

- Hợp phần 2.2: Hỗ trợ thiết bị phát triển du lịch cộng đồng.

- Hợp phần 2.3: Đào tạo nâng cao năng lực phát triển du lịch cộng đồng.

c) Hợp phần 3: Phát triển nguồn nhân lực, xây dựng năng lực thể chế.

- Hợp phần 3.1: Xây dựng kế hoạch hành động giới (GAP).

- Hợp phần 3.2: Tập huấn thực hiện Kế hoạch hành động và Kế hoạch tổng thể cập nhật.

- Hợp phần 3.3: Kế hoạch quản lý môi trường (EMP).

6. Dịch vụ tư vấn giám sát áp dụng cho hợp phần 1.1: Đầu tư nâng cấp, cải tạo và sửa chữa đường tỉnh 665 tương ứng với hai gói thầu xây lắp (dự kiến): GL-Cw-01: Nâng cấp tỉnh lộ 665 đoạn Km0 - Km38 và công trình có liên quan; GL-Cw-02: Nâng cấp tỉnh lộ 665 đoạn Km38 - Km65+964,58 và công trình có liên quan. Tổng chiều dài đoạn tuyến nâng cấp khoảng 65,965km được thiết kế theo tiêu chuẩn Đường cấp IV miền núi (theo TCVN 4054:2005); Điểm đầu tuyến là ba Phú Mỹ, xã Ia Băng huyện Chư Prông giáp QL14 đi qua các xã Ia Băng, Ia Tôr, Ia Pia, Ia Me, Ia Ga và xã Ia Mơr; Bề rộng nền đường là 7,5m+w, bề rộng mặt là 5,5m+w (w: Độ mở rộng trong đường cong).

7. Tổ chức thực hiện: UBND tỉnh Gia Lai là cơ quan chủ quản dự án (EA); Sở Kế hoạch và Đầu tư Gia Lai là cơ quan thực hiện dự án (Chủ dự án- IA); Ban QLDA Dự án Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới, vay vốn ADB – Tiểu dự án tỉnh Gia Lai (PPMU Gia Lai) là cơ quan đại diện chủ đầu tư quản lý dự án. Thời gian thực hiện dự án: Dự kiến là 6 năm (từ 2017 đến 2022), thời gian nâng cấp cải tạo và sửa chữa tuyến đường như trong hợp phần 1.1 của dự án (dự kiến) là 36 tháng (từ thời điểm thi công đến hết thời gian bảo hành công trình, trong đó thời gian thi công 24 tháng và thời gian bảo hành công trình 12 tháng).

B. Phạm vi công việc

8. Tư vấn sẽ tiến hành các hoạt động nhưng không giới hạn theo như hợp đồng sẽ được kết để thực hiện giám sát thi công xây dựng hợp phần 1 thuộc tiểu dự án tỉnh Gia Lai: Nâng cấp cải tạo tỉnh lộ 665.

(i) Kiểm tra và nghiệm thu hệ thống kiểm soát chất lượng nội bộ của nhà thầu, kiểm tra thiết bị thi công của Nhà thầu, kết quả thí nghiệm vật liệu đầu vào và thành phần cấp phối đất, an toàn công trình, tài sản và nhân lực;

(ii) Kiểm tra, cập nhật và xác minh các yêu cầu kỹ thuật xây dựng, bản vẽ thiết kế bản vẽ thi công trước khi bắt đầu thi công;

(iii) Kiểm tra và nghiệm thu tất cả các vật liệu và các hạng mục công việc để đảm bảo tuân thủ yêu cầu kỹ thuật và thông báo ngay cho Nhà thầu trong trường hợp các vật liệu và hạng mục đó không đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật;

(iv) Xác nhận các hoạt động của Nhà thầu và báo cáo tiến độ, các vấn đề một cách kịp thời, bao gồm các báo cáo kiểm soát chất lượng, hồ sơ khảo sát khối lượng, các đề xuất thay đổi hoặc thay đổi các yêu cầu, yêu cầu gia hạn thời gian, yêu cầu của Nhà thầu và các hoá đơn chứng từ;

(v) Theo dõi hợp đồng và giám sát công trình, chuẩn bị và phát hành các báo cáo có định dạng và nội dung cần được phê duyệt bởi chủ đầu tư: (1) báo cáo khởi động, một báo cáo tóm tắt tiến độ hàng tháng, báo cáo hàng quý chi tiết, và (2) một báo cáo hoàn thành dự án chi tiết (PCR);

(vi) Rà soát và xác minh bất kỳ đề xuất thay đổi nào của Nhà thầu và tư vấn cho chủ đầu tư;

(vii) Kiểm tra bản vẽ hoàn công của nhà thầu cho các hạng mục công việc;

(viii) Xác nhận khối lượng công việc và quy trình thanh toán, quyết toán cho nhà thầu;

(ix) Chuẩn bị và cung cấp văn bản xác nhận nghiệm thu hoàn thành (hoặc một phần giấy xác nhận), bao gồm danh sách các sai sót được sửa chữa theo Hợp đồng;

(x) Tiến hành nghiệm thu trong thời gian phát hiện các lỗi và dựa vào việc khắc phục các lỗi phát hiện tư vấn cung cấp giấy chứng nhận thực hiện (hoặc Chứng chỉ) và giấy tờ xác nhận quyết toán theo Hợp đồng;

(xi) Đảm bảo biện pháp thi công do Nhà thầu đề xuất để thực hiện công tác xây dựng là phù hợp, đặc biệt liên quan đến các yêu cầu kỹ thuật như tiêu chuẩn môi trường dựa trên Hướng dẫn Môi trường của ADB cho Dự án Phát triển Hạ tầng (đường cao tốc và đường ô tô); nghiệm thu các thiết bị của nhà thầu; An toàn công trình, tài sản, nhân lực, và các vấn đề công cộng nói chung; đưa ra các kiến nghị liên quan đến kế hoạch quản lý môi trường;

(xii) Kiểm tra và phê duyệt kế hoạch quản lý môi trường cụ thể của nhà thầu, giám sát và kiểm soát việc thực hiện các biện pháp giảm nhẹ tác động môi trường cần thiết và trong trường hợp xảy ra bất kỳ tác động môi trường bất ngờ nào, phối hợp với nhà thầu để cung cấp các biện pháp đối phó và giảm nhẹ;

(xiii) Đảm bảo không sử dụng lao động là trẻ em như yêu cầu trong hợp đồng;

(xiv) Giám sát việc thực hiện chương trình an toàn và sức khỏe tại các khu lán trại, bao gồm thông tin và chương trình giáo dục về các bệnh lây truyền qua đường tình dục HIV/AIDS (bệnh suy giảm miễn dịch ở người/hội chứng suy giảm miễn dịch) như quy định trong Hợp đồng;

(xv) Đảm bảo rằng các yêu cầu về an toàn đường bộ được thực hiện trong suốt quá trình thi công công trình theo các yêu cầu trong Hợp đồng;

9. Khi thực hiện nhiệm vụ, tư vấn giám sát phối hợp với các tư vấn khác (nếu có) và báo cáo cho PPMU tỉnh Gia Lai.


Địa điểm mở HSMST
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi
Thời gian thực hiện HĐ
Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
 
 

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây