Tư vấn truyền thông

Tiến trình
Số TBMST/ TBMQT
20190851761-00
Trạng thái thông báo
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực thông báo
Vốn khác
Tên gói thầu
Tư vấn truyền thông
Thời gian phát hành HSMST
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
Địa điểm phát hành và nhận HSMST
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
Thời điểm mở sơ tuyển
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
Hình thức nhận HSMST
Tên dự án
Phát triển Giao thông xanh thành phố Hồ Chí Minh
Nguồn vốn
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
Phương thức LCNT
Nội dung chính gói thầu

THƯ MỜI QUAN TÂM

VIỆT NAM

DỰ ÁN PHÁT TRIỂN GIAO THÔNG XANH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Khoản vay/ Khoản tín dụng/ Khoản tài trợ không hoàn lại số: 5654-VN

Tên gói thầu: Tư vấn truyền thông.

Số tham chiếu (theo Kế hoạch đấu thầu): BRT1-CS8

1. Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tiếp nhận một khoản tín dụng từ Ngân hàng Thế giới thông qua Hiệp định tài trợ số 5654-VN ngày 09/07/2015 để thực hiện dự án Phát triển Giao thông xanh Thành phố Hồ Chí Minh. Chủ đầu tư dự kiến sẽ sử dụng một phần khoản tín dụng này để thanh toán cho gói thầu BRT1-CS8 Tư vấn truyền thông” trong khuôn khổ dự án Phát triển Giao thông xanh Thành phố Hồ Chí Minh. Dịch vụ tư vấn sẽ hỗ trợ cho hai dự án như sau:

a. Dự án Phát triển Giao thông xanh thành phố Chí Minh, gồm hai (02) hợp phần chính:

Hợp phần 1: Phát triển hành lang xe buýt nhanh;

Hợp phần 2: Tăng cường thể chế.

b. Dự án hỗ trợ kỹ thuật cho dự án Phát triển Giao thông xanh thành phố Hồ Chí Minh được tài trợ từ nguồn vốn ủy thác của Cục Kinh tế Liên bang Thụy Sỹ (SECO) cho Ngân hàng Thế giới. Dự án này sẽ góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả của hệ thống giao thông công cộng dọc theo hành lang ưu tiên cao tại TPHCM. Các hợp phần dự án hỗ trợ kỹ thuật của SECO bao gồm:

Hợp phần A: Phát triển đô thị tích hợp;

Hợp phần B: Quy hoạch giao thông để nâng cao khả năng kết nối;

Hợp phần C: Tăng cường năng lực.

2. Dịch vụ tư vấn (sau đây được gọi là “Dịch vụ”) bao gồm:

Tư vấn sẽ hỗ trợ Chủ đầu tư trong toàn bộ quá trình thực hiện Dự án và công tác vận hành ban đầu (tối thiểu 12 tháng) trong 4 nhiệm vụ chính:

a. Nhiệm vụ 1: Phát triển hệ thống nhận diện thương hiệu và chiến lược truyền thông tổng thể của dự án:

- Nghiên cứu thị trường

- Phát triển hệ thống nhận diện thương hiệu

- Phát triển chiến lược truyền thông tổng thể

b. Nhiệm vụ 2: Truyền thông (báo chí)- công tác quan hệ công chúng:

- Tổ chức đội báo chí theo dõi dự án

- Thông cáo báo chí

- Họp báo / Gặp gỡ báo chí

- Bài viết, phóng sự, chuyên đề, phỏng vấn báo chí

- Phòng thông tin

- Tổ chức đào tạo về truyền thông và Quản lý khủng hoảng truyền thông

c. Nhiệm vụ 3: Quan hệ chính quyền

- Xây dựng mối quan hệ với các cơ quan ban ngành liên quan

d. Nhiệm vụ 4: Quan hệ công chúng:

- Website và Website và Trang mạng xã hội

- Các hoạt động quảng cáo

- Các hoạt động cộng đồng và sự kiện của dự án

Thời hạn hợp đồng: 26 tháng (Dự kiến, gói thầu sẽ triển khai từ tháng 06 năm 2020)

Chi phí dự án: 143,679 triệu USD cho dự án Phát triển Giao thông xanh TPHCM và 10,5 triệu USD cho dự án Hỗ trợ kỹ thuật cho dự án Phát triển Giao thông xanh TPHCM (SECO).

3. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, được Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ủy quyền thực hiện quản lý và lập kế hoạch dự án, kính mời các công ty tư vấn có tư cách hợp lệ (“Tư vấn”) bày tỏ sự quan tâm, mong muốn được cung cấp Dịch vụ. Các tư vấn quan tâm phải cung cấp thông tin chứng minh rằng các Tư vấn có năng lực đáp ứng yêu cầu và kinh nghiệm liên quan để thực hiện Dịch vụ (Thông tin về kinh nghiệm trong các hợp đồng tương tự, năng lực chuyên môn và năng lực quản lý, doanh thu trong các năm gần nhất, năng lực nhân sự chuyên môn, v.v..) và các tiêu chí lựa chọn danh sách ngắn bao gồm:

a. Kinh nghiệm của công ty:

Các công ty tư vấn được yêu cầu phải có đầy đủ tư cách pháp lý, năng lực tài chính và tự chủ tài chính, đáp ứng các yêu cầu về tính hợp lệ theo quy định tại Hiệp định tài trợ của dự án. Công ty tư vấn cần có tối thiểu 10 năm kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ tư vấn về thương hiệu, chiến lược truyền thông quan hệ công chúng để phát triển xã hội và các dự án truyền thông thay đổi hành vi, hoặc các dự án vốn vay ODA có quy mô tương , ưu tiên trong lĩnh vực giao thông công cộng. Tư vấn cần chứng minh kinh nghiệm trong việc thực hiện thành công ít nhất 1 hợp đồng có tính chất, phạm vi công việc và mức độ phức tạp tương tự như nhiệm vụ của gói thầu. Tư vấn phải có nguồn nhân lực đầy đủ và có năng lực với trình độ và kinh nghiệm phù hợp để đảm bảo thực hiện gói thầu thành công kịp thời và đạt được các mục tiêu dịch vụ tư vấn.

Trình độ chuyên môn và năng lực của công ty: Các công ty thuộc danh sách ngắn phải là các công ty hiện đang hoạt động trong một trong các lĩnh vực sau đây: truyền thông, báo chí, quan hệ công chúng, quảng cáo và có nhân sự có năng lực trong lĩnh vực này với kinh nghiệm liên quan đến dịch vụ tư vấn để thực hiện gói thầu theo như yêu cầu (Các công ty không cần phải cung cấp tiểu sử của từng chuyên gia hoặc sơ yếu lý lịch của các nhân sự trong Hồ sơ quan tâm nhưng cần nêu rõ số chuyên gia hiện có đáp ứng các tiêu chí chọn danh sách ngắn).

b. Năng lực tài chính: Các công ty thuộc danh sách ngắn cần phải chứng minh tình hình tài chính lành mạnh, và phải cung cấp báo cáo tài chính đã kiểm toán trong 3 năm 2016, 2017 và 2018.

Các nhà thầu tư vấn quan tâm phải cung cấp thông tin (tài liệu giới thiệu công ty, dịch vụ, các tài liệu, thông tin mô tả ngành kinh doanh chủ lực và số năm kinh doanh, năng lực thực hiện trong lĩnh vực của gói thầu, tổ chức quản lý và tổ chức chuyên môn, năng lực chung và số nhân sự chính, kinh nghiệm hoạt động bao gồm kinh nghiệm trong các công việc tương tự, kinh nghiệm trong điều kiện tương tự và độ sẵn sàng về nhân sự có năng lực phù hợp, năng lực tài chính, tư cách hợp lệ, hình thức liên doanh, v.v..) để chứng minh tư vấn có đủ năng lực thực hiện dịch vụ. Tuy nhiên, hồ sơ quan tâm chỉ nên giới hạn trong khoảng từ 30 đến 40 trang (không bao gồm tài liệu hỗ trợ liên quan).

4. Các nhà thầu tư vấn cần lưu ý đoạn 1.9 - Hướng dẫn của Ngân hàng Thế giới: Hướng dẫn tuyển chọn và thuê tư vấn thuộc các khoản vay của IBRD và các khoản tín dụng & khoản tài trợ không hoàn lại của IDA cho Bên vay vốn Ngân hàng Thế giới được phát hành vào tháng 01 năm 2011 và điều chỉnh vào tháng 7 năm 2014 (“Hướng dẫn Tư vấn”), có đưa ra chính sách của Ngân hàng Thế giới về mâu thuẫn lợi ích. Tư vấn có thể liên kết với các công ty khác dưới hình thức liên danh hoặc liên kết với một tư vấn phụ để nâng cao năng lực của mình. Trong trường hợp liên doanh, tư vấn phải nêu rõ trong Hồ sơ quan tâm rằng Tư vấn liên danh dưới hình thức Liên kết liên danh hay là hợp đồng tư vấn phụ. Cần lưu ý rằng trong trường hợp liên danh, tất cả các thành viên liên danh sẽ có trách nhiệm riêng và liên đới khi thực hiện hợp đồng và một thành viên sẽ được chỉ định làm đại diện cho liên danh.

5. Tư vấn sẽ được tuyển chọn theo phương pháp tuyển chọn trên cơ sở chất lượng và chi phí (QCBS) được nêu tại Hướng dẫn Tư vấn.

6. Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ địa chỉ dưới đây trong giờ hành chính từ 09:00 đến 17:00, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu.

7. Hồ sơ quan tâm phải được nộp bằng văn bản đến địa chỉ dưới đây (nộp trực tiếp, bằng thư, bằng fax, hoặc bằng thư điện tử) trước 15:00 (giờ địa phương) ngày 27 tháng 09 năm 2019.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG (TCIP)

Người nhận : Ông Lương Minh Phúc, Giám đốc

Địa chỉ : Số 03 Nguyễn Thị Diệu, Phường 6, Quận 3

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại : + 84-28-3 930 2137 Fax: + 84-28-3 9306 638

Email : dauthauucci@gmail.com


REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST

VIET NAM

HO CHI MINH CITY GREEN TRANSPORT DEVELOPMENT PROJECT

Loan No./Credit No./ Grant No.: 5654-VN

Assignment title: Consulting service for marketing & public communication consultant

Reference No. (as per Procurement Plan): BRT1-CS8

1. The Socialist Republic of Vietnam has received a credit from the World Bank through Financing Agreement No. 5654-VN dated July 09, 2015 in order to implement the Ho Chi Minh City Green Transport Development project. The Client intends to use a part of this credit to pay for package BRT1-CS8 “Marketing and public communication consultant” under the Ho Chi Minh City Green Transport Development project. The consultant will provide support to two following projects:

a. The Ho Chi Minh City Green Transport Development Project, including two (02) main components:

Component 1: BRT corridor development;

Component 2: Institutional strengthening.

b. Technical assistance project for the HCMC Green Transport Development project financed by State Secretariat for Economic Affairs (SECO) fund entrusted to the World Bank. This project will contribute to improve the performance and efficiency of public transport along a high priority corridor in HCMC. Components of the SECO Technical Assistance project include:

Component A: Integrated urban development;

Component B: Transport planning for enhanced connectivity;

Component C: Capacity strengthening.

2. The consulting service (hereinafter mentioned as “the Service”) includes:

The Consultant shall support the Client during the entire Project implementation and initial operation (at most 12 months) in four main tasks:

a. Task 1: Development of a brand identity system and an overall communication strategy of the Project

- Market research

- Development of a brand identity system

- Development of an overall communication strategy

b. Task 2: Media (Press) – Public Relations:

- Organizing project monitoring press team

- Press releases

- Press conference/Press briefing

- Articles, reportages, thematic reports, and newspaper interviews

- Information Room

- Communication training and media crisis management

c. Task 3: Government relations

- Building relations with relevant sectors

d. Task 4: Public relations

- Website and social media sites

- Advertising activities

- Community activities and project events

Contract period: 26 months (The assignment is expected to commence from Jun 2020)

Project cost: 143.679 million USD for the HCMC Green Transport Development Project and 10.5 million USD for the technical assistance project for the HCMC Green Transport Development project (SECO).

3. Transportation Works Construction Investment Project Management Authority of Ho Chi Minh City, who is authorized to act on behalf the Ho Chi Minh City People’s Committee to carry out project planning and management, would like to invite eligible consulting firms (“Consultants”) to express their interest in providing the Services. Interested Consultants must provide information demonstrating that they have the required qualifications and relevant experience to perform the Services (Information on experience in similar contracts, technical and management capacity, revenue in recent years, professional staff capacity etc.); and the shortlisting criteria include:

a. Experience of the firm:

The consultant firm(s) are required to have full legal status, financial autonomy and capability, meeting eligibility requirements as per the project Financing Agreement. The consulting firm(s) should have minimum 10 years of experience in providing consulting service in branding, public relations communication strategy for social development and behavioral change communication projects, or ODA funded projects of equivalent scope, preferably in public transport sector. The Consultant needs to demonstrate experience in successful completion of at least 1 contract of nature, scope and complexity similar to the assignment under procurement. The consultant must have sufficient and capable personnel resources with relevant qualifications and experience to ensure timely and successful performance of the assignment and achieve the consulting services objectives.

Qualifications and Capacity of the firm: The shortlisted firms must be currently active in one of the following fields: communication, media, public relations, advertising, and having qualified personnel in the same field with experience relevant to the consulting service to implement the package as required (Firms are not required to include individual experts’ bio data or CV's of personnel in the EOIs but should state number of experts that they have available that fit the shortlisting criteria).

b. Financial capacity: The shortlisted firms need to demonstrate the soundness of their financial positions, and provide the audited financial statements of the last 3 years 2016, 2017 và 2018.

Interested consultants must provide information (brochures, documentations, description of core business and years in business, qualification in the field of the assignment, technical and management organization, general qualification and number of key staff, performance experiences including experience in similar assignments, experience in similar conditions, availability of staff with appropriate skills, financial capability, eligibility, form of association, etc.) indicating that they are qualified to perform the services. However the EOIs should be limited to 30-40 pages (excluding relevant supporting documents).

4. The attention of interested Consultants is drawn to paragraph 1.9 of the World Bank’s Guidelines: Selection and Employment of Consultants under IBRD Loans and IDA Credits & Grants by World Bank Borrowers dated January 2011 and revised in July 2014 (“Consultant Guidelines”), setting forth the World Bank’s policy on conflict of interest. Consultants may associate with other firms in the form of a joint venture or with a subconsultancy to enhance their qualifications. In case of forming association, consultants should indicate in their Expression of Interest that whether they will associate in the form of a joint venture or sub-consultancy arrangement. It is noted that in case of joint venture, all members of joint venture shall be jointly and severally liable for execution of contract and one member shall be appointed to represent the joint venture.

5. The Consultant will be selected in accordance with the Quality and Cost Based Selection (QCBS) method set out in the Consultant Guidelines.

6. Further information can be obtained at the address below during office hours from 09:00 to 17:00, Monday to Friday.

7. Expressions of Interest must be delivered in written form to the address below (in person, by mail, by fax, or by e-mail) by 15:00 (local time) Sept 27, 2019.

TRANSPORTATION WORKS CONSTRUCTION INVESTMENT PROJECT MANAGEMENT AUTHORITY OF HO CHI MINH CITY (TCIP)

Attention : Mr. Luong Minh Phuc - Director

Address : No 03 Nguyen Thi Dieu Street, Ward 6, District 3,

Ho Chi Minh City, Viet Nam

Tel : + 84-28-3 930 2137 Fax: + 84-28-3 9306 638

Email : dauthauucci@gmail.com


Địa điểm mở HSMST
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi
Thời gian thực hiện HĐ
Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
 
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây