VLSS-AU

Tiến trình
Số TBMST/ TBMQT
20181241229-00
Trạng thái thông báo
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực thông báo
Vốn khác
Tên gói thầu
VLSS-AU
Thời gian phát hành HSMST
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
Địa điểm phát hành và nhận HSMST
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
Thời điểm mở sơ tuyển
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
Hình thức nhận HSMST
Tên dự án
Hỗ trợ kỹ thuật xây dựng hệ thống thống kê vận tải và logistics tại Việt Nam
Nguồn vốn
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
Phương thức LCNT
Nội dung chính gói thầu

THƯ MỜI BÀY TỎ QUAN TÂM

(DỊCH VỤ TƯ VẤN)

GÓI THẦU VLSS-aU: kiỂm toán đỘc lẬp

Quốc gia:

Việt Nam

Dự án:

Hỗ trợ kỹ thuật xây dựng Hệ thống thống kê vận tải và logistics tại Việt Nam

Hiệp định số:

TF0A4566

Gói thầu số:

VLSS-Au

 1. Chính phủ Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã nhận được một khoản viện trợ không hoàn lại của Ngân hàng thế giới để thực hiện Dự án Hỗ trợ kỹ thuật xây dựng Hệ thống thống kê vận tải và logistics tại Việt Nam và dự kiến sử dụng một phần khoản viện trợ này được dùng để thanh toán cho dịch vụ tư vấn của gói thầu Kiểm toán độc lập;

 2. Dịch vụ tư vấn (“Dịch vụ”) bao gồm: Kiểm toán tài chính độc lập từ năm 2018 đến khi kết thúc dự án.

 3. Nhiệm vụ chi tiết của Tư vấn quy định tại điều khoản tham chiếu đính kèm thư mời này.

 4. Viện Chiến lược và phát triển GTVT (TDSI) mời những đơn vị Tư vấn (“Tư vấn”) đủ điều kiện bày tỏ quan tâm tới việc thực hiện Dịch vụ. Các Tư vấn quan tâm sẽ cung cấp thông tin chứng tỏ đủ năng lực và kinh nghiệm liên quan tới việc thực hiện Dịch vụ. Tiêu chí lựa chọn danh sách ngắn bao gồm: (1) Thư quan tâm (ký và đóng dấu thư quan tâm); (2) Hồ sơ pháp lý; (3) Hồ sơ năng lực (về tổ chức, nhân sự, thiết bị); (4) Hồ sơ kinh nghiệm với những thông tin chi tiết hợp đồng đã thực hiện.

 5. Các Tư vấn quan tâm cần phải lưu ý tới Đoạn 1.9 trong Hướng dẫn lựa chọn và tuyển dụng Tư vấn trong các Khoản vay của IBRD và Tín dụng & Tài trợ không hoàn lại của IDA cho các Bên vay vốn Ngân hàng Thế giới, phát hành tháng 1 năm 2011, sửa đổi tháng 7 năm 2014 (Hướng dẫn lựa chọn Tư vấn), nêu các chính sách của Ngân hàng Thế giới về xung đột lợi ích.

Tư vấn có thể liên kết với các hãng khác để thành lập một liên danh hoặc tuyển các nhà thầu phụ giúp nâng cao năng lực của Tư vấn. Khi Tư vấn tham gia bày tỏ quan tâm với tư cách là một liên kết, vai trò của các thành viên trong liên kết sẽ phải được xác định cụ thể là thành viên liên danh hay thầu phụ.

Tư vấn sẽ được lựa chọn theo phương pháp Tuyển chọn dựa trên năng lực tư vấn (CQS) với các hướng dẫn cụ thể được nêu trong tài liệu Hướng dẫn lựa chọn Tư vấn.

 1. Thông tin chi tiết xin liên hệ địa chỉ dưới đây trong giờ hành chính: từ 08:00 tới 17:00.

 2. Hồ sơ quan tâm cần phải được gửi bằng văn bản tới địa chỉ dưới đây trước 15:00 ngày 2 tháng 1 năm 2019:

Phòng Kế hoạch tài chính, Viện chiến lược và Phát triển GTVT

Ông Trần Văn Kiên – Kế toán trưởng

Địa chỉ: Số 162 Trần Quang Khải, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (+84.24) 9348823

E-mail: khtc.tdsi@gmail.com
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

VIỆN CHIẾN LƯỢC VÀ PHÁT TRIỂN GIAO THÔNG VẬN TẢI

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

DỊCH VỤ TƯ VẤN KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP TỪ NĂM 2018 CHO ĐẾN KHI KẾT THÚC DỰ ÁN “HỖ TRỢ KỸ THUẬT XÂY DỰNG HỆ THỐNG THỐNG KÊ VẬN TẢI LOGISTICS TẠI VIỆT NAM”

.

Hà Nội, tháng 11 năm 2018THUẬT NGỮ VÀ TỪ VIẾT TẮTODA

Hỗ trợ phát triển chính thức

GTVT

Giao thông vận tải

WB

Ngân hàng thế giới

ISA

Tiêu chuẩn Kiểm toán quốc tế1. Bối cảnh dự án


1.1. Giới thiệu chung về dự án “Hỗ trợ kỹ thuật Xây dựng Hệ thống thống kê vận tải logistics tại Việt Nam”


Việt Nam đang trong quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, đến nay đã tham gia nhiều tổ chức, định chế kinh tế thương mại quốc tế có phạm vi trên toàn thế giới. Sự giao lưu hàng hóa và dịch vụ thương mại của Việt Nam với thế giới đang tiến dần tới sự tự do hóa, tạo ra nhiều cơ hội, lợi thế cho sản xuất và thương mại trong nước cũng như đem lại nhiều thách thức, khó khăn lớn. Theo nghị Quyết 19/NQ-CP ngày 18/3/2014 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế được các tổ chức quốc tế đánh gía và xếp hạng ở mức thấp hơn so với nhiều nước trong khu vực, ở mức trung bình thấp so với khu vực ASEAN.


Để thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế, thương mại nói chung trong bối cảnh hội nhập và đối với lĩnh vực Logistics nói riêng, Việt Nam không thể thiếu một hệ thống thống kê hiện đại, tương thích với hệ thống thống kê của thế giới nhằm tăng cường cơ hội kết nối và thúc đẩy thương mại với các nước.


Hiện nay, nguồn vốn ngân sách để phát triển ngành thống kê cũng như công tác thu thập số liệu, biên soạn, phát hành một cách có hệ thống các chỉ tiêu thống kê còn hạn hẹp. Vì vậy nguồn vốn ODA viện trợ không hoàn lại để thực hiện dự án là rất phù hợp.


Dự án “Hỗ trợ kỹ thuật Xây dựng Hệ thống thống kê vận tải logistics tại Việt Nam” là dự án hỗ trợ kỹ thuật do Ngân hàng Thế giới viện trợ không hoàn lại, trong đó cơ quan chủ quản dự án là Bộ GTVT và Chủ dự án là Viện Chiến lược và Phát triển GTVT.


Hiệp định viện trợ không hoàn lại số TF0A4566 tài trợ cho dự án đã được ký kết giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng thế giới ngày 26/9/2017.


1.2. Mục tiêu dự án:


Mục tiêu tổng quát: Tăng cường năng lực của Chính phủ trong công tác quy hoạch, chiến lược, ra quyết định; hoạch định, giám sát việc thực hiện chính sách phát triển thể chế logistics, thông qua xây dựng hệ thống quốc gia về thu thập, xử lý và phát hành thống kê logistics hàng năm tại Việt Nam.


Mục tiêu cụ thể:


 • Xây dựng bộ chỉ tiêu thống kê vận tải và logistics; có phương pháp xây dựng, cơ chế và lộ trình thực hiện rõ ràng;

 • Tập huấn tăng cường năng lực về thống kê cho các cơ quan liên quan đến thực hiện dự án;

 • Phát hành báo cáo mẫu thống kê vận tải và logistics năm 2017;

 • Xây dựng sổ tay hướng dẫn thu thập, xử lý số liệu thống kê vận tải, logistics và lập báo cáo thống kê logistics hàng năm.

  Các mục tiêu trên sẽ hỗ trợ Bộ GTVT thiết lập hệ thống thu thập, xử lý và báo cáo số liệu thống kê về vận tải và logistics hàng năm. Số liệu này sẽ đượC các cơ quan nhà nước sử dụng với mục đích quy hoạch chiến lược và hoạch định, giám sát việc thực hiện chính sách về kết cấu hạ tầng giao thông vận tải và logistics thương mại và giúp khu vực tư nhân, đặc biệt là các công ty logistics tiếp cận với các dữ liệu đáng tin cậy để phát triển kinh doanh.


1.3. Hoạt động chính của dự án


Hợp phần 1: Xây dựng các chỉ tiêu logistics và phương pháp thu thập, xử lý và báo cáo hàng năm về số liệu logistics;


Hợp phần 2: Tổ chức khảo sát chuyên sâu để thu thập số liệu theo Sổ tay như hướng dẫn của Hợp phần 1;


Hợp phần 3: Chuẩn bị và phát hành báo cáo mẫu về số liệu vận tải, logistics năm 2017;


Hợp phần 4: Các hoạt động hỗ trợ thực hiện dự án.


Các hồ sơ liên quan khác cũng đã được chuẩn bị và được các cấp có thẩm quyền phê duyệt như:


 • Hiệp định tài trợ;

 • Quyết định phê duyệt dự án

  1.4. TOR này liên quan đến các hoạt động của dự án:

  Dự án “Hỗ trợ kỹ thuật Xây dựng Hệ thống thống kê vận tải logistics tại Việt Nam” là dự án hỗ trợ kỹ thuật do Ngân hàng Thế giới viện trợ không hoàn lại theo Hiệp định số TF0A4566 ký kết giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng thế giới ngày 26/9/2017.

  Chủ dự án mong muốn mời các Hãng tư vấn độc lập và đủ tiêu chuẩn quan tâm nộp hồ sơ đề xuất tham gia dịch vụ tư vấn kiểm toán các hoạt động của các cơ quan thực hiện dự án “Hỗ trợ kỹ thuật Xây dựng Hệ thống thống kê vận tải logistics tại Việt Nam” trong 2 năm cuối thực hiện dự án từ 2018 đến 2019, thuộc gói thầu VLSS –AU/Audit: Kiểm toán tài chính độc lập từ năm 2018 đến khi kết thúc dự án.

  Dịch vụ Tư vấn này được tài trợ bởi nguồn vốn viện trợ không hoàn lại theo Hiệp định số TF0A4566 ký kết giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng thế giới ngày 26/9/2017.

  Việc tuyển chọn Tư vấn sẽ tuân theo các qui định của hướng dẫn của Ngân hàng thế giới “Tuyển chọn và Thuê tư vấn trong các khoản vay của IBRD và Tín dụng & Tài trợ không hoàn lại của IDA cho các Bên vay vốn Ngân hàng Thế giới”, Tháng 1 năm 2011, sửa đổi tháng 7 năm 2014; Hiệp định tài trợ đã ký kết và các quy định có liên quan của Luật đấu thầu của Chính phủ Việt Nam.


2. Mục tiêu kiểm toán


Mục tiêu kiểm toán là cho phép kiểm toán viên:


 • Đưa ra ý kiến đánh giá độc lập về báo cáo tài chính của dự án cho khoảng giai đoạn từ ngày 26/09/2017 đến ngày 26/01/2020 theo các tiêu chuẩn kế toán được áp dụng;

 • Đưa ra ý kiến về việc tuân thủ pháp luật, quy định và các thỏa tuận tài trợ có tác động trực tiếp và đáng kể về mặt tài chính đối với báo cáo tài chính của dự án và;

 • Đưa ra ý kiến về tính hiệu quả của kiểm soát nội bộ thông qua việc tuân thủ các yêu cầu mà có thể có tác động trực tiếp và đáng kể về mặt tài chính lên báo cáo tài chính cũng như việc kiểm toán nội bộ đối với quá trình báo cáo tài chính.


3. Phạm vi kiểm toán


Phạm vi kiểm toán theo hợp đồng này như sau:


3.1. Kiểm toán các Báo cáo Tài chính


Yêu cầu tối thiểu đối với nội dung các báo cáo tài chính bao gồm:


 1. Tóm tắt các nguồn tài trợ cũng như các khoản chi tiêu theo hệ thống phân loại đáp ứng mục tiêu của chương trình/dự án cho năm tài chính hiện tại và năm tiếp theo. Trình bày nguồn tiền vào và các khoản chi tiêu theo từng quỹ như sau:

  • Tín dụng WB;

  • Vốn đối ứng chính phủ


(Các khoản chi tiêu sẽ được trình bày theo các hạng mục chi theo từng năm tài chính và các chi phí tích lũy tính đến cuối kỳ báo cáo)


 1. Bảng cân đối kế toán;

 2. Kế hoạch hỗ trợ báo cáo tài chính, bao gồm:

  • Đối chiếu số tiền “Dự án nhận được từ Ngân hàng Thế giới” với số tiền được Ngân hàng Thế giới giải ngân

  • Bảng kê chi phí liệt kê các đơn rút vốn theo hình thức thực thanh thực chi (SOE) có số tham chiếu và số tiền cụ thể trong từng hiệp định tài trợ

  • Bảng kê tài khoản chuyên dùng ghi rõ các thay đổi và đối chiếu với bảng sao kê của ngân hàng phục vụ;

 3. Chính sách kế toán áp dụng và giải trình;

 4. Cơ sở dữ liệu quản lý các nguồn tài trợ của Ngân hàng Thế giới tài trợ đã được chi tiêu đúng mục đích ban đầu


3.2. Các giai đoạn kiểm toán


Kiểm toán sẽ được thực hiện hàng năm từ khi bắt đầu dự án đến khi kết thúc dự án.


Việc kiểm toán được chia thành 02 giai đoạn:


  • Giai đoạn 1 từ ngày 26/09/2017 đến ngày 31/12/2018;

  • Giai đoạn 2 từ ngày 01/01/2019 đến ngày 26/01/2020.

   3.3 Tiêu chuẩn kiểm toán

   Việc kiểm toán sẽ được thực hiện theo Tiêu chuẩn Quốc tế về Kiểm toán và phạm vi kiểm toán có thể được mở rộng để đảm bảo các yếu tố sau:


  1. Tất cả các nguồn vốn bên ngoài đã được cung cấp và sử dụng theo đúng với các điều kiện của hiệp định tài trợ có liên quan, chú trọng đến yếu tố kinh tế, hiệu quả, và chỉ dành cho các mục đích được quy định trong Hiệp định số TF0A4566

  2. Vốn đối ứng đã được cung cấp và sử dụng phù hợp với các hiệp định tài trợ liên quan, chú trọng đến yếu tố kinh tế và hiệu quả, và chỉ dành cho các mục đích của khoản tài trợ;

  3. Hàng hóa và dịch vụ được tài trợ đã được mua sắm theo hiệp định tài trợ liên quan;

  4. Các khoản chi tiêu đệ trình lên Ngân hàng là hợp lệ để nhận tài trợ và tất cả các tài liệu hồ sơ cần thiết phải được lưu trữ, tài khoản được duy trì một cách đầy đủ và minh bạch và thống nhất giữa những ghi chép này và những báo cáo nộp lên Ngân hàng;

  5. Việc giải ngân thông qua hình thức thực thanh thực chi (SOEs) đã được sử dụng đúng theo các mục đích được quy định trong các Hiệp định tài trợ. Bất kỳ một khoản chi tiêu không hợp lệ nào đã bao gồm trong Đơn rút vốn và cần hoàn lại phải được Kiểm toán viên ghi chú riêng;

  6. Tài khoản chuyên dùng cần phải được duy trì và hoạt động theo quy định của hiệp định tài trợ có liên quan;

  7. Kiểm toán viên sẽ chuẩn bị một kế hoạch làm việc để xem xét hiện trạng của các hạng mục của dự án theo tiến độ báo cáo tại thời điểm kiểm toán;

  8. Số liệu kế toán của dự án được chuẩn bị phù hợp với Tiêu chuẩn kế toán Việt Nam vẫn đang được áp dụng và đưa ra nhận xét đúng và công bằng về tình hình tài chính của dự án tại thời điểm cuối năm tài khóa và về nguồn thu-chi của cả năm tại thời điểm này;

  9. Việc kiểm toán tuân thủ cơ chế tài chính dự án của Chủ dự án.


  4. Các yêu cầu kiểm toán:


  Việc kiểm toán sẽ được thực hiện theo các tiêu chuẩn kiểm toán quốc tế bao gồm:


  • Lập kế hoạch và thực hiện kiểm toán theo một khung rủi ro với một chương trình kiểm toán chi tiết tất cả các tài khoản của dự án cần thiết để đưa ra ý kiến đánh giá;

  • Thu thập chứng cứ và chuẩn bị các giấy tờ, tài liệu cần thiết để chứng minh ý kiến, thu thập đầy đủ bằng chứng kiểm toán để chứng minh tính chính xác của các thông tin đính kèm với các báo cáo tài chính,

  • Xem xét và đánh giá tính hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, bao gồm các quy trình kiểm toán nội bộ, để quyết định mức độ tin tưởng và quyết định quy mô kiểm tra các giao dịch phát sinh thực tế cần thiết để đảm bảo độ chính xác của các hồ sơ kế toán,

  • Phạm vi kiểm toán sẽ xem xét các nguy cơ sai sót đáng kể do gian lận hoặc sai sót. Chương trình kiểm toán phải bao gồm các qui trình được thiết kế để có thể đảm bảo 1 cách hợp lý các báo cáo sai nghiêm trọng(nếu có) sẽ được phát hiện.

  • Tư vấn cần phải có những hiểu biết về cơ cấu và hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ thông qua việc tuân thủ các yêu cầu mà có thể có ảnh hưởng trực tiếp và đáng kể về mặt tài chính đối với các hiệp định tài trợ. Thêm vào đó, Tư vấn phải đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ thông qua báo cáo tài chính là một phần của kiểm toán báo cáo tài chính. Cụ thể, Tư vấn phải có những hiểu biết về kiểm soát nội bộ cho phù hợp để kế hoạch kiểm toán hoạt động một cách hiệu quả trợ giúp cho chương trình kiểm soát tiếp theo của Nhà tài trợ. Tư vấn cần phải kiểm nghiệm hệ thống kiểm soát nội bộ, trừ khi kiểm soát nội bộ không ngăn ngừa hiệu quả hoặc phát hiện được việc vi phạm.


  Tuân thủ luật, quy định và hiệp định tài trợ


  Tư vấn cần nắm rõ những đặc điểm đặc biệt của môi trường kiểm toán. Các chính phủ các tổ chức phi lợi nhuận khác với các tổ chức thương mại ở chỗ phải tuân theo nhiều quy định khác nhau. Cơ quan quản lý chịu trách nhiệm bảo đảm việc tuân thủ pháp luật, quy định hiện hành và các thỏa thuận tài trợ. Trách nhiệm đó bao gồm xác định luật, quy định và các thỏa thuận tài trợ được áp dụng và thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ nhằm đảm bảo hợp lý việc kiểm toán tuân thủ các luật, quy định và các thỏa thuận tài trợ.


  Ngoài ý kiến ​​về các báo cáo tài chính, Tư vấn cần đưa ra ý kiến về việc liệu đối tượng kiểm toán có tuân thủ pháp luật, quy định và các điều khoản hợp đồng hoặc thỏa thuận tài trợ hay không mà có ảnh hưởng trực tiếp và đáng kể về mặt tài chính lên báo cáo tài chính của đơn vị. Khi áp dụng, Tư vấn lập một báo cáo với lịch biểu riêng về các phát hiện và các chi phí nghi ngờ. Phạm vi kiểm toán phải phù hợp với quy trình đấu thầu như quy định trong các hiệp định tài trợ.


  Trách nhiệm đánh giá gian lận trong kiểm toán


  Trách nhiệm chính của việc phòng ngừa và phát hiện gian lận là của cả cơ quan nhà nước có thẩm quyền và cấp quản lý. Quan trọng là cơ quan quản lý dưới sự giám sát của cấp quản lý nhà nước cần nhấn mạnh phòng chống gian lận tức là làm giảm cơ hội gian lận và ngăn chặn gian lận tức là thuyết phục cá nhân không gian lận vì sẽ bị phát hiện và xử phạt. Đây là trách nhiệm của cấp quản lý nhà nước để đảm bảo thông qua giám sát quản lý sẽ thiết lập và duy trì kiểm soát nội bộ nhằm đảm bảo hợp lý độ tin cậy của báo cáo tài chính, hiệu quả và hiệu suất hoạt động và tuân thủ pháp luật, quy định hiện hành và các thỏa thuận tài trợ.


  Ngoài ra, cấp quản lý chịu trách nhiệm thiết lập một môi trường kiểm soát và duy trì các chính sách và thủ tục để hỗ trợ đạt được các mục tiêu về bảo đảm công việc của đơn vị được tiến hành trật tự và hiệu quả. Vì vậy, để đảm bảo rằng những cơ sở dẫn liệu được đề cập trong quá trình kiểm toán, cần tuân thủ ISA 240 "Trách nhiệm của Tư vấn đánh giá gian lận trong Kiểm toán báo cáo tài chính" được theo sau. Tư vấn phải thực hiện theo các tiêu chuẩn quốc tế theo ISA 240.


  Ngoài việc đưa ra ý kiến về các báo cáo tài chính và việc tuân thủ, Tư vấn sẽ đưa ra ý kiến về tính hiệu quả của kiểm soát nội bộ việc tuân thủ các yêu cầu có thể có tác động trực tiếp và đáng kể về mặt tài chính đối với các bản báo cáo tài chính cũng như quá trình báo cáo tài chính.


  5. Các báo cáo kiểm toán


  Báo cáo kiểm toán cần thể hiện quan điểm ​​kiểm toán độc lập đối với các báo cáo tài chính như đề cập ở trên. Các nội dung tối thiểu bao gồm:


  • Báo cáo tài chính của dự án,

  • Báo cáo kiểm toán nêu rõ mục đích của báo cáo và mục đích sử dụng

  • Báo cáo kiểm toán nêu rõ các tiêu chuẩn kế toán áp dụng và các tác động khi áp dụng sai những tiêu chuẩn này,

  • Báo cáo kiểm toán nêu rõ việc kiểm toán được thực hiện theo Tiêu chuẩn Kiểm toán quốc tế,

  • Ý kiến ​​kiểm toán sẽ bao gồm cả giai đoạn hiện tại,

  • Ý kiến ​​kiểm toán khẳng định báo cáo tài chính tuân thủ các chính sách kế toán áp dụng cho dự án hay không và các khoản tiền đã được sử dụng theo đúng mục đích theo Hiệp định tài trợ hay chưa,

  • Ý kiến ​​kiểm toán sẽ bao gồm tất cả tài liệu như trong kế hoạch hỗ trợ, bao gồm cả những vấn đề đã nêu ở trên,

  • Tư vấn sẽ phải đưa ra ý kiến xem các kế toán viên của dự án có thực hiện phù hợp với Luật áp dụng, các quy định, các quy trình đấu thầu và các điều khoản của thỏa thuận tài trợ mà có ảnh hưởng trực tiếp và đáng kể về mặt tài chính lên các báo cáo tài chính của đơn vị,

  • Tư vấn cần đưa ra ý kiến ​​về tính hiệu quả của kiểm soát nội bộ thông qua việc tuân thủ các yêu cầu mà có thể có ảnh hưởng trực tiếp và đáng kể về mặt tài chính đối với các báo cáo tài chính cũng như việc kiểm soát nội bộ đối với báo cáo tài chính.


  6. Thư Quản lý


  Trong quá trình thực hiện kiểm toán nếu kiểm toán viên phát hiện thấy có những yếu kém mà không ảnh hưởng tới quan điểm kiểm toán, kiểm toán viên cần trình bày những phát hiện đó trong một lá Thư quản lý nêu rõ những điều sau:


  • Một bản mô tả những yếu kém của hệ thống kiểm soát nội bộ cụ thể được ghi lại trong sổ tay quản lý tài chính và đưa ra những đề xuất để giải quyết/loại bỏ những yếu kém của hệ thống kiểm soát nội bộ đó;

  • Những chính sách kế toán không phù hợp; hệ thống lưu trữ kế toán có tính thực tiễn và hiệu quả trong việc cung cấp những thông tin hữu ích và mang tính định kỳ đối với việc quản lý chương trình/dự án phù hợp;

  • Những vấn đề liên quan tới việc tuân thủ những giao ước lớn trong mỗi thoả thuận tài chính và đưa ra ý kiến, nếu có, về những vấn đề có tính chất nội bộ và bên ngoài ảnh hưởng tới sự tuân thủ này;

  • Bất kỳ một vấn đề nào Tư vấn đang cân nhắc xem xét cần được nêu ra cho bên vay được biết;

  • Một kế hoạch hành động có ràng buộc về thời gian đã được nhà quản lý đồng ý sẽ nêu ra những vấn đề cụ thể, gồm ngày hoàn thành công việc và (những) người chịu trách nhiệm thực hiện kế hoạch hành động đó.

  • Thư Quản lý và Báo cáo Kiểm toán Thường niên được lập thành 8 bản tiếng Anh và 8 bản tiếng Việt và nộp cho: Viện Chiến lược và phát triển GTVT


  7. Vị trí kiểm toán


  Công tác kiểm toán được thực hiện tại thành phố Hà Nội.


  8. Quyền tiếp cập thông tin:


  Kiểm toán viên sẽ có quyền tiếp cận tất cả các văn bản quy phạm pháp luật, thư từ và bất kỳ thông tin nào liên quan để thực hiện quá trình kiểm toán.


  9. Yêu cầu chuyên môn đối với Kiểm toán viên:


  Các yêu cầu chuyên môn đối với Công ty Kiểm toán và Kiểm toán viên như sau:


  Mô tả

  Yêu cầu

  Đối với Công ty Kiểm toán

  - Đủ tư cách hợp lệ để cung cấp dịch vụ tư vấn cho các dự án do Ngân hàng Thế giới tài trợ;

  - Có đầy đủ tư cách pháp nhân và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp;

  - Có đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập với đầy đủ các lĩnh vực yêu cầu trong TORs (đính kèm bản sao: Quyết định thành lập hoặc Đăng ký kinh doanh);

  - Được nằm trong danh sách đơn vị Kiểm toán đủ điêù kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán năm 2018 được bộ tài chính Việt Nam chấp nhận;

  - Được Ngân hàng Thế giới chấp thuận cung cấp dịch vụ tư vấn kiểm toán cho các dự án của WB tài trợ

  - Có 10 (mười) năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực kiểm toán;

  - Có kinh nghiệm kiểm toán các dự án ODA và có ít nhất 05 (năm) hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính của các dự án do WB/ADB tài trợ (đính kèm các bản sao của hợp đồng);

  - Có kinh nghiệm làm tư vấn cho các dự án do Ngân hàng Thế giới (WB) và / hoặc Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tài trợ.

  - Tất cả các trình tự được thiết lập và phương pháp luận đều đáng tin cậy và phù hợp với Tiêu chuẩn Kiểm toán Quốc tế.

  Đối với Kiểm toán viên

  Giám đốc Kiểm toán

  Có bằng Cử nhân trong lĩnh vực Kế toán/Tài chính (ưu tiên người có bằng sau đại học và có chứng chỉ Kiểm toán quốc tế (ACCA, CPA Mỹ, Úc…); Có ít nhất 10 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính, cố vấn và kiểm toán, trong đó có 5 năm kinh nghiệm làm nhiệm vụ quản lý nhóm kiểm toán. Phải có ít nhất 7 năm kinh nghiệm làm việc thực tế kể từ khi được cấp chứng chỉ kiểm toán Việt Nam hoặc quốc tế. Có kinh nghiệm làm Quản lý Kiểm toán cho ít nhất 2 hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính của các dự án ODA do WB/ADB tài trợ. Sử dụng tiếng Anh thành thạo.

  Quản lý Kiểm toán

  Có bằng Cử nhân trong lĩnh vực Kế toán/Tài chính (ưu tiên người có bằng sau đại học và có chứng chỉ Kiểm toán quốc tế ACCA, CPA Mỹ, Úc…); Có ít nhất 10 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính, cố vấn và kiểm toán, trong đó có 4 năm kinh nghiệm làm nhiệm vụ quản lý nhóm kiểm toán. Phải có ít nhất 7 năm kinh nghiệm làm việc thực tế kể từ khi được cấp chứng chỉ kiểm toán Việt Nam hoặc quốc tế. Có kinh nghiệm làm Quản lý Kiểm toán cho ít nhất 2 hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính của các dự án ODA do WB/ADB tài trợ. Sử dụng tiếng Anh thành thạo.

  Kiểm toán cao cấp/Trưởng nhóm

  Có bằng Cử nhân trong lĩnh vực Kế toán/Tài chính (ưu tiên người có bằng sau đại học và có chứng chỉ Kiểm toán quốc tế (ACCA, CPA Mỹ, Úc…); Có ít nhất 8 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính, cố vấn và kiểm toán. Phải có ít nhất 4 năm kinh nghiệm làm việc thực tế kể từ khi được cấp chứng chỉ kiểm toán Việt Nam hoặc quốc tế. Có kinh nghiệm làm Kiểm toán cao cấp/Trưởng nhóm cho ít nhất 2 hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính của các dự án ODA do WB/ADB tài trợ. Sử dụng tiếng Anh thành thạo.

  Kiểm toán viên

  Có bằng Cử nhân trong lĩnh vực Kế toán/Tài chính (ưu tiên người có bằng sau đại học và có chứng chỉ Kiểm toán quốc tế (ACCA, CPA Mỹ, Úc…); Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính, cố vấn và kiểm toán. Phải có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc thực tế kể từ khi được cấp chứng chỉ kiểm toán Việt Nam hoặc quốc tế. Sử dụng tiếng Anh thành thạo.

  Tất cả Kiểm toán viên

  - Các kiểm toán viên cần hiểu rõ hệ thống kế toán tại Việt Nam.

  - Các kiểm toán viên cần hiểu rõ các tiêu chuẩn kiểm toán quốc tế cũng như các yêu cầu của Ngân hàng Thế giới về kiểm toán dự án và quy trình quản lý tài chính dự án.

  - Các kiểm toán viên sử dụng tiếng Anh thành thạo (cả kỹ năng viết và giao tiếp).

  - Các kiểm toán viên cần sử dụng máy tính thành thạo.

  Để đáp ứng kế hoạch làm việc và tiến độ giao nộp báo cáo, yêu cầu công ty kiểm toán cần có 01 nhóm/đội, bao gồm: 01 trưởng nhóm và ít nhất 03 kiểm toán viên với trình độ và kinh nghiệm phù hợp.


  10. Khung thời gian


  Báo cáo tài chính được kiểm toán và thư quản lý (cho hai giai đoạn kiểm toán được nêu ở trên) sẽ được nộp cho Ngân hàng Thế giới không quá 06 tháng sau khi kết thúc giai đoạn kiểm toán . Kiểm toán viên phải nộp cho Bên vay những tài liệu liên quan kịp thời để Bên vay có trách nhiệm nộp 2 bộ báo cáo tài chính được kiểm toán và thư quản lý lên Ngân hàng Thế giới.


  Khung thời gian dự kiến:


   • Thời gian thực hiện hợp đồng: từ tháng 2/2019 đến tháng 07/2020.

   • Nộp Dự thảo Báo cáo Kiểm toán cho giai đoạn thứ nhất: muộn nhất là ngày 20/05/2019.

   • Nộp bản chính thức của Báo cáo Kiểm toán cho giai đoạn thứ nhất: muộn nhất là ngày 15/06/2019.

   • Nộp Dự thảo Báo cáo Kiểm toán cho giai đoạn thứ hai: muộn nhất là ngày 20/06/2020.

   • Nộp bản chính thức của Báo cáo Kiểm toán cho giai đoạn thứ hai: muộn nhất là ngày 15/07/2020.


  11. Báo cáo


  Đơn vị Kiểm toán độc lập sẽ nộp các báo cáo cho Viện Chiến lược và phát triển GTVT.


  Đại diện: Ông Trần Văn Kiên – Kế toán trưởng


  Địa chỉ: Số 162, Trần Quang Khải, thành phố Hà Nội


   • Điện thoại: (+84.24) 9348823

   • Fax: (+84. 24) 8256408;

   • E-mail: khtc.tdsi@gmail.com

    Kiểm toán viên phải lưu giữ những tài liệu/ thông tin liên quan và sẵn sàng cung cấp cho Ngân hàng Thế giới và các cơ quan tài chính khi được yêu cầu.


  12. Ngôn ngữ và số lượng bản sao của báo cáo


  Các báo cáo kiểm toán và thư quản lý phải được nộp bằng cả hai ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Việt và 8 bản cho mỗi ngôn ngữ  PHỤ LỤC 01

  BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

  VIỆN CHIẾN LƯỢC VÀ PHÁT TRIỂN GIAO THÔNG VẬN TẢI

  ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

  DỊCH VỤ TƯ VẤN KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP TỪ NĂM 2018 CHO ĐẾN KHI KẾT THÚC DỰ ÁN “HỖ TRỢ KỸ THUẬT XÂY DỰNG HỆ THỐNG THỐNG KÊ VẬN TẢI LOGISTICS TẠI VIỆT NAM”

  .

  Hà Nội, tháng 11 năm 2018  THUẬT NGỮ VÀ TỪ VIẾT TẮT  ODA

  Hỗ trợ phát triển chính thức

  GTVT

  Giao thông vận tải

  WB

  Ngân hàng thế giới

  ISA

  Tiêu chuẩn Kiểm toán quốc tế  1. Bối cảnh dự án


  1.1. Giới thiệu chung về dự án “Hỗ trợ kỹ thuật Xây dựng Hệ thống thống kê vận tải logistics tại Việt Nam”


  Việt Nam đang trong quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, đến nay đã tham gia nhiều tổ chức, định chế kinh tế thương mại quốc tế có phạm vi trên toàn thế giới. Sự giao lưu hàng hóa và dịch vụ thương mại của Việt Nam với thế giới đang tiến dần tới sự tự do hóa, tạo ra nhiều cơ hội, lợi thế cho sản xuất và thương mại trong nước cũng như đem lại nhiều thách thức, khó khăn lớn. Theo nghị Quyết 19/NQ-CP ngày 18/3/2014 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế được các tổ chức quốc tế đánh gía và xếp hạng ở mức thấp hơn so với nhiều nước trong khu vực, ở mức trung bình thấp so với khu vực ASEAN.


  Để thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế, thương mại nói chung trong bối cảnh hội nhập và đối với lĩnh vực Logistics nói riêng, Việt Nam không thể thiếu một hệ thống thống kê hiện đại, tương thích với hệ thống thống kê của thế giới nhằm tăng cường cơ hội kết nối và thúc đẩy thương mại với các nước.


  Hiện nay, nguồn vốn ngân sách để phát triển ngành thống kê cũng như công tác thu thập số liệu, biên soạn, phát hành một cách có hệ thống các chỉ tiêu thống kê còn hạn hẹp. Vì vậy nguồn vốn ODA viện trợ không hoàn lại để thực hiện dự án là rất phù hợp.


  Dự án “Hỗ trợ kỹ thuật Xây dựng Hệ thống thống kê vận tải logistics tại Việt Nam” là dự án hỗ trợ kỹ thuật do Ngân hàng Thế giới viện trợ không hoàn lại, trong đó cơ quan chủ quản dự án là Bộ GTVT và Chủ dự án là Viện Chiến lược và Phát triển GTVT.


  Hiệp định viện trợ không hoàn lại số TF0A4566 tài trợ cho dự án đã được ký kết giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng thế giới ngày 26/9/2017.


  1.2. Mục tiêu dự án:


  Mục tiêu tổng quát: Tăng cường năng lực của Chính phủ trong công tác quy hoạch, chiến lược, ra quyết định; hoạch định, giám sát việc thực hiện chính sách phát triển thể chế logistics, thông qua xây dựng hệ thống quốc gia về thu thập, xử lý và phát hành thống kê logistics hàng năm tại Việt Nam.


  Mục tiêu cụ thể:


  • Xây dựng bộ chỉ tiêu thống kê vận tải và logistics; có phương pháp xây dựng, cơ chế và lộ trình thực hiện rõ ràng;

  • Tập huấn tăng cường năng lực về thống kê cho các cơ quan liên quan đến thực hiện dự án;

  • Phát hành báo cáo mẫu thống kê vận tải và logistics năm 2017;

  • Xây dựng sổ tay hướng dẫn thu thập, xử lý số liệu thống kê vận tải, logistics và lập báo cáo thống kê logistics hàng năm.

   Các mục tiêu trên sẽ hỗ trợ Bộ GTVT thiết lập hệ thống thu thập, xử lý và báo cáo số liệu thống kê về vận tải và logistics hàng năm. Số liệu này sẽ đượC các cơ quan nhà nước sử dụng với mục đích quy hoạch chiến lược và hoạch định, giám sát việc thực hiện chính sách về kết cấu hạ tầng giao thông vận tải và logistics thương mại và giúp khu vực tư nhân, đặc biệt là các công ty logistics tiếp cận với các dữ liệu đáng tin cậy để phát triển kinh doanh.


  1.3. Hoạt động chính của dự án


  Hợp phần 1: Xây dựng các chỉ tiêu logistics và phương pháp thu thập, xử lý và báo cáo hàng năm về số liệu logistics;


  Hợp phần 2: Tổ chức khảo sát chuyên sâu để thu thập số liệu theo Sổ tay như hướng dẫn của Hợp phần 1;


  Hợp phần 3: Chuẩn bị và phát hành báo cáo mẫu về số liệu vận tải, logistics năm 2017;


  Hợp phần 4: Các hoạt động hỗ trợ thực hiện dự án.


  Các hồ sơ liên quan khác cũng đã được chuẩn bị và được các cấp có thẩm quyền phê duyệt như:


  • Hiệp định tài trợ;

  • Quyết định phê duyệt dự án

   1.4. TOR này liên quan đến các hoạt động của dự án:

   Dự án “Hỗ trợ kỹ thuật Xây dựng Hệ thống thống kê vận tải logistics tại Việt Nam” là dự án hỗ trợ kỹ thuật do Ngân hàng Thế giới viện trợ không hoàn lại theo Hiệp định số TF0A4566 ký kết giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng thế giới ngày 26/9/2017.

   Chủ dự án mong muốn mời các Hãng tư vấn độc lập và đủ tiêu chuẩn quan tâm nộp hồ sơ đề xuất tham gia dịch vụ tư vấn kiểm toán các hoạt động của các cơ quan thực hiện dự án “Hỗ trợ kỹ thuật Xây dựng Hệ thống thống kê vận tải logistics tại Việt Nam” trong 2 năm cuối thực hiện dự án từ 2018 đến 2019, thuộc gói thầu VLSS –AU/Audit: Kiểm toán tài chính độc lập từ năm 2018 đến khi kết thúc dự án.

   Dịch vụ Tư vấn này được tài trợ bởi nguồn vốn viện trợ không hoàn lại theo Hiệp định số TF0A4566 ký kết giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng thế giới ngày 26/9/2017.

   Việc tuyển chọn Tư vấn sẽ tuân theo các qui định của hướng dẫn của Ngân hàng thế giới “Tuyển chọn và Thuê tư vấn trong các khoản vay của IBRD và Tín dụng & Tài trợ không hoàn lại của IDA cho các Bên vay vốn Ngân hàng Thế giới”, Tháng 1 năm 2011, sửa đổi tháng 7 năm 2014; Hiệp định tài trợ đã ký kết và các quy định có liên quan của Luật đấu thầu của Chính phủ Việt Nam.


  2. Mục tiêu kiểm toán


  Mục tiêu kiểm toán là cho phép kiểm toán viên:


  • Đưa ra ý kiến đánh giá độc lập về báo cáo tài chính của dự án cho khoảng giai đoạn từ ngày 26/09/2017 đến ngày 26/01/2020 theo các tiêu chuẩn kế toán được áp dụng;

  • Đưa ra ý kiến về việc tuân thủ pháp luật, quy định và các thỏa tuận tài trợ có tác động trực tiếp và đáng kể về mặt tài chính đối với báo cáo tài chính của dự án và;

  • Đưa ra ý kiến về tính hiệu quả của kiểm soát nội bộ thông qua việc tuân thủ các yêu cầu mà có thể có tác động trực tiếp và đáng kể về mặt tài chính lên báo cáo tài chính cũng như việc kiểm toán nội bộ đối với quá trình báo cáo tài chính.


  3. Phạm vi kiểm toán


  Phạm vi kiểm toán theo hợp đồng này như sau:


  3.1. Kiểm toán các Báo cáo Tài chính


  Yêu cầu tối thiểu đối với nội dung các báo cáo tài chính bao gồm:


  1. Tóm tắt các nguồn tài trợ cũng như các khoản chi tiêu theo hệ thống phân loại đáp ứng mục tiêu của chương trình/dự án cho năm tài chính hiện tại và năm tiếp theo. Trình bày nguồn tiền vào và các khoản chi tiêu theo từng quỹ như sau:

   • Tín dụng WB;

   • Vốn đối ứng chính phủ


  (Các khoản chi tiêu sẽ được trình bày theo các hạng mục chi theo từng năm tài chính và các chi phí tích lũy tính đến cuối kỳ báo cáo)


  1. Bảng cân đối kế toán;

  2. Kế hoạch hỗ trợ báo cáo tài chính, bao gồm:

   • Đối chiếu số tiền “Dự án nhận được từ Ngân hàng Thế giới” với số tiền được Ngân hàng Thế giới giải ngân

   • Bảng kê chi phí liệt kê các đơn rút vốn theo hình thức thực thanh thực chi (SOE) có số tham chiếu và số tiền cụ thể trong từng hiệp định tài trợ

   • Bảng kê tài khoản chuyên dùng ghi rõ các thay đổi và đối chiếu với bảng sao kê của ngân hàng phục vụ;

  3. Chính sách kế toán áp dụng và giải trình;

  4. Cơ sở dữ liệu quản lý các nguồn tài trợ của Ngân hàng Thế giới tài trợ đã được chi tiêu đúng mục đích ban đầu


  3.2. Các giai đoạn kiểm toán


  Kiểm toán sẽ được thực hiện hàng năm từ khi bắt đầu dự án đến khi kết thúc dự án.


  Việc kiểm toán được chia thành 02 giai đoạn:


   • Giai đoạn 1 từ ngày 26/09/2017 đến ngày 31/12/2018;

   • Giai đoạn 2 từ ngày 01/01/2019 đến ngày 26/01/2020.

    3.3 Tiêu chuẩn kiểm toán

    Việc kiểm toán sẽ được thực hiện theo Tiêu chuẩn Quốc tế về Kiểm toán và phạm vi kiểm toán có thể được mở rộng để đảm bảo các yếu tố sau:


   1. Tất cả các nguồn vốn bên ngoài đã được cung cấp và sử dụng theo đúng với các điều kiện của hiệp định tài trợ có liên quan, chú trọng đến yếu tố kinh tế, hiệu quả, và chỉ dành cho các mục đích được quy định trong Hiệp định số TF0A4566

   2. Vốn đối ứng đã được cung cấp và sử dụng phù hợp với các hiệp định tài trợ liên quan, chú trọng đến yếu tố kinh tế và hiệu quả, và chỉ dành cho các mục đích của khoản tài trợ;

   3. Hàng hóa và dịch vụ được tài trợ đã được mua sắm theo hiệp định tài trợ liên quan;

   4. Các khoản chi tiêu đệ trình lên Ngân hàng là hợp lệ để nhận tài trợ và tất cả các tài liệu hồ sơ cần thiết phải được lưu trữ, tài khoản được duy trì một cách đầy đủ và minh bạch và thống nhất giữa những ghi chép này và những báo cáo nộp lên Ngân hàng;

   5. Việc giải ngân thông qua hình thức thực thanh thực chi (SOEs) đã được sử dụng đúng theo các mục đích được quy định trong các Hiệp định tài trợ. Bất kỳ một khoản chi tiêu không hợp lệ nào đã bao gồm trong Đơn rút vốn và cần hoàn lại phải được Kiểm toán viên ghi chú riêng;

   6. Tài khoản chuyên dùng cần phải được duy trì và hoạt động theo quy định của hiệp định tài trợ có liên quan;

   7. Kiểm toán viên sẽ chuẩn bị một kế hoạch làm việc để xem xét hiện trạng của các hạng mục của dự án theo tiến độ báo cáo tại thời điểm kiểm toán;

   8. Số liệu kế toán của dự án được chuẩn bị phù hợp với Tiêu chuẩn kế toán Việt Nam vẫn đang được áp dụng và đưa ra nhận xét đúng và công bằng về tình hình tài chính của dự án tại thời điểm cuối năm tài khóa và về nguồn thu-chi của cả năm tại thời điểm này;

   9. Việc kiểm toán tuân thủ cơ chế tài chính dự án của Chủ dự án.


   4. Các yêu cầu kiểm toán:


   Việc kiểm toán sẽ được thực hiện theo các tiêu chuẩn kiểm toán quốc tế bao gồm:


   • Lập kế hoạch và thực hiện kiểm toán theo một khung rủi ro với một chương trình kiểm toán chi tiết tất cả các tài khoản của dự án cần thiết để đưa ra ý kiến đánh giá;

   • Thu thập chứng cứ và chuẩn bị các giấy tờ, tài liệu cần thiết để chứng minh ý kiến, thu thập đầy đủ bằng chứng kiểm toán để chứng minh tính chính xác của các thông tin đính kèm với các báo cáo tài chính,

   • Xem xét và đánh giá tính hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, bao gồm các quy trình kiểm toán nội bộ, để quyết định mức độ tin tưởng và quyết định quy mô kiểm tra các giao dịch phát sinh thực tế cần thiết để đảm bảo độ chính xác của các hồ sơ kế toán,

   • Phạm vi kiểm toán sẽ xem xét các nguy cơ sai sót đáng kể do gian lận hoặc sai sót. Chương trình kiểm toán phải bao gồm các qui trình được thiết kế để có thể đảm bảo 1 cách hợp lý các báo cáo sai nghiêm trọng(nếu có) sẽ được phát hiện.

   • Tư vấn cần phải có những hiểu biết về cơ cấu và hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ thông qua việc tuân thủ các yêu cầu mà có thể có ảnh hưởng trực tiếp và đáng kể về mặt tài chính đối với các hiệp định tài trợ. Thêm vào đó, Tư vấn phải đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ thông qua báo cáo tài chính là một phần của kiểm toán báo cáo tài chính. Cụ thể, Tư vấn phải có những hiểu biết về kiểm soát nội bộ cho phù hợp để kế hoạch kiểm toán hoạt động một cách hiệu quả trợ giúp cho chương trình kiểm soát tiếp theo của Nhà tài trợ. Tư vấn cần phải kiểm nghiệm hệ thống kiểm soát nội bộ, trừ khi kiểm soát nội bộ không ngăn ngừa hiệu quả hoặc phát hiện được việc vi phạm.


   Tuân thủ luật, quy định và hiệp định tài trợ


   Tư vấn cần nắm rõ những đặc điểm đặc biệt của môi trường kiểm toán. Các chính phủ các tổ chức phi lợi nhuận khác với các tổ chức thương mại ở chỗ phải tuân theo nhiều quy định khác nhau. Cơ quan quản lý chịu trách nhiệm bảo đảm việc tuân thủ pháp luật, quy định hiện hành và các thỏa thuận tài trợ. Trách nhiệm đó bao gồm xác định luật, quy định và các thỏa thuận tài trợ được áp dụng và thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ nhằm đảm bảo hợp lý việc kiểm toán tuân thủ các luật, quy định và các thỏa thuận tài trợ.


   Ngoài ý kiến ​​về các báo cáo tài chính, Tư vấn cần đưa ra ý kiến về việc liệu đối tượng kiểm toán có tuân thủ pháp luật, quy định và các điều khoản hợp đồng hoặc thỏa thuận tài trợ hay không mà có ảnh hưởng trực tiếp và đáng kể về mặt tài chính lên báo cáo tài chính của đơn vị. Khi áp dụng, Tư vấn lập một báo cáo với lịch biểu riêng về các phát hiện và các chi phí nghi ngờ. Phạm vi kiểm toán phải phù hợp với quy trình đấu thầu như quy định trong các hiệp định tài trợ.


   Trách nhiệm đánh giá gian lận trong kiểm toán


   Trách nhiệm chính của việc phòng ngừa và phát hiện gian lận là của cả cơ quan nhà nước có thẩm quyền và cấp quản lý. Quan trọng là cơ quan quản lý dưới sự giám sát của cấp quản lý nhà nước cần nhấn mạnh phòng chống gian lận tức là làm giảm cơ hội gian lận và ngăn chặn gian lận tức là thuyết phục cá nhân không gian lận vì sẽ bị phát hiện và xử phạt. Đây là trách nhiệm của cấp quản lý nhà nước để đảm bảo thông qua giám sát quản lý sẽ thiết lập và duy trì kiểm soát nội bộ nhằm đảm bảo hợp lý độ tin cậy của báo cáo tài chính, hiệu quả và hiệu suất hoạt động và tuân thủ pháp luật, quy định hiện hành và các thỏa thuận tài trợ.


   Ngoài ra, cấp quản lý chịu trách nhiệm thiết lập một môi trường kiểm soát và duy trì các chính sách và thủ tục để hỗ trợ đạt được các mục tiêu về bảo đảm công việc của đơn vị được tiến hành trật tự và hiệu quả. Vì vậy, để đảm bảo rằng những cơ sở dẫn liệu được đề cập trong quá trình kiểm toán, cần tuân thủ ISA 240 "Trách nhiệm của Tư vấn đánh giá gian lận trong Kiểm toán báo cáo tài chính" được theo sau. Tư vấn phải thực hiện theo các tiêu chuẩn quốc tế theo ISA 240.


   Ngoài việc đưa ra ý kiến về các báo cáo tài chính và việc tuân thủ, Tư vấn sẽ đưa ra ý kiến về tính hiệu quả của kiểm soát nội bộ việc tuân thủ các yêu cầu có thể có tác động trực tiếp và đáng kể về mặt tài chính đối với các bản báo cáo tài chính cũng như quá trình báo cáo tài chính.


   5. Các báo cáo kiểm toán


   Báo cáo kiểm toán cần thể hiện quan điểm ​​kiểm toán độc lập đối với các báo cáo tài chính như đề cập ở trên. Các nội dung tối thiểu bao gồm:


   • Báo cáo tài chính của dự án,

   • Báo cáo kiểm toán nêu rõ mục đích của báo cáo và mục đích sử dụng

   • Báo cáo kiểm toán nêu rõ các tiêu chuẩn kế toán áp dụng và các tác động khi áp dụng sai những tiêu chuẩn này,

   • Báo cáo kiểm toán nêu rõ việc kiểm toán được thực hiện theo Tiêu chuẩn Kiểm toán quốc tế,

   • Ý kiến ​​kiểm toán sẽ bao gồm cả giai đoạn hiện tại,

   • Ý kiến ​​kiểm toán khẳng định báo cáo tài chính tuân thủ các chính sách kế toán áp dụng cho dự án hay không và các khoản tiền đã được sử dụng theo đúng mục đích theo Hiệp định tài trợ hay chưa,

   • Ý kiến ​​kiểm toán sẽ bao gồm tất cả tài liệu như trong kế hoạch hỗ trợ, bao gồm cả những vấn đề đã nêu ở trên,

   • Tư vấn sẽ phải đưa ra ý kiến xem các kế toán viên của dự án có thực hiện phù hợp với Luật áp dụng, các quy định, các quy trình đấu thầu và các điều khoản của thỏa thuận tài trợ mà có ảnh hưởng trực tiếp và đáng kể về mặt tài chính lên các báo cáo tài chính của đơn vị,

   • Tư vấn cần đưa ra ý kiến ​​về tính hiệu quả của kiểm soát nội bộ thông qua việc tuân thủ các yêu cầu mà có thể có ảnh hưởng trực tiếp và đáng kể về mặt tài chính đối với các báo cáo tài chính cũng như việc kiểm soát nội bộ đối với báo cáo tài chính.


   6. Thư Quản lý


   Trong quá trình thực hiện kiểm toán nếu kiểm toán viên phát hiện thấy có những yếu kém mà không ảnh hưởng tới quan điểm kiểm toán, kiểm toán viên cần trình bày những phát hiện đó trong một lá Thư quản lý nêu rõ những điều sau:


   • Một bản mô tả những yếu kém của hệ thống kiểm soát nội bộ cụ thể được ghi lại trong sổ tay quản lý tài chính và đưa ra những đề xuất để giải quyết/loại bỏ những yếu kém của hệ thống kiểm soát nội bộ đó;

   • Những chính sách kế toán không phù hợp; hệ thống lưu trữ kế toán có tính thực tiễn và hiệu quả trong việc cung cấp những thông tin hữu ích và mang tính định kỳ đối với việc quản lý chương trình/dự án phù hợp;

   • Những vấn đề liên quan tới việc tuân thủ những giao ước lớn trong mỗi thoả thuận tài chính và đưa ra ý kiến, nếu có, về những vấn đề có tính chất nội bộ và bên ngoài ảnh hưởng tới sự tuân thủ này;

   • Bất kỳ một vấn đề nào Tư vấn đang cân nhắc xem xét cần được nêu ra cho bên vay được biết;

   • Một kế hoạch hành động có ràng buộc về thời gian đã được nhà quản lý đồng ý sẽ nêu ra những vấn đề cụ thể, gồm ngày hoàn thành công việc và (những) người chịu trách nhiệm thực hiện kế hoạch hành động đó.

   • Thư Quản lý và Báo cáo Kiểm toán Thường niên được lập thành 8 bản tiếng Anh và 8 bản tiếng Việt và nộp cho: Viện Chiến lược và phát triển GTVT


   7. Vị trí kiểm toán


   Công tác kiểm toán được thực hiện tại thành phố Hà Nội.


   8. Quyền tiếp cập thông tin:


   Kiểm toán viên sẽ có quyền tiếp cận tất cả các văn bản quy phạm pháp luật, thư từ và bất kỳ thông tin nào liên quan để thực hiện quá trình kiểm toán.


   9. Yêu cầu chuyên môn đối với Kiểm toán viên:


   Các yêu cầu chuyên môn đối với Công ty Kiểm toán và Kiểm toán viên như sau:


   Mô tả

   Yêu cầu

   Đối với Công ty Kiểm toán

   - Đủ tư cách hợp lệ để cung cấp dịch vụ tư vấn cho các dự án do Ngân hàng Thế giới tài trợ;

   - Có đầy đủ tư cách pháp nhân và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp;

   - Có đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập với đầy đủ các lĩnh vực yêu cầu trong TORs (đính kèm bản sao: Quyết định thành lập hoặc Đăng ký kinh doanh);

   - Được nằm trong danh sách đơn vị Kiểm toán đủ điêù kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán năm 2018 được bộ tài chính Việt Nam chấp nhận;

   - Được Ngân hàng Thế giới chấp thuận cung cấp dịch vụ tư vấn kiểm toán cho các dự án của WB tài trợ

   - Có 10 (mười) năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực kiểm toán;

   - Có kinh nghiệm kiểm toán các dự án ODA và có ít nhất 05 (năm) hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính của các dự án do WB/ADB tài trợ (đính kèm các bản sao của hợp đồng);

   - Có kinh nghiệm làm tư vấn cho các dự án do Ngân hàng Thế giới (WB) và / hoặc Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tài trợ.

   - Tất cả các trình tự được thiết lập và phương pháp luận đều đáng tin cậy và phù hợp với Tiêu chuẩn Kiểm toán Quốc tế.

   Đối với Kiểm toán viên

   Giám đốc Kiểm toán

   Có bằng Cử nhân trong lĩnh vực Kế toán/Tài chính (ưu tiên người có bằng sau đại học và có chứng chỉ Kiểm toán quốc tế (ACCA, CPA Mỹ, Úc…); Có ít nhất 10 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính, cố vấn và kiểm toán, trong đó có 5 năm kinh nghiệm làm nhiệm vụ quản lý nhóm kiểm toán. Phải có ít nhất 7 năm kinh nghiệm làm việc thực tế kể từ khi được cấp chứng chỉ kiểm toán Việt Nam hoặc quốc tế. Có kinh nghiệm làm Quản lý Kiểm toán cho ít nhất 2 hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính của các dự án ODA do WB/ADB tài trợ. Sử dụng tiếng Anh thành thạo.

   Quản lý Kiểm toán

   Có bằng Cử nhân trong lĩnh vực Kế toán/Tài chính (ưu tiên người có bằng sau đại học và có chứng chỉ Kiểm toán quốc tế ACCA, CPA Mỹ, Úc…); Có ít nhất 10 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính, cố vấn và kiểm toán, trong đó có 4 năm kinh nghiệm làm nhiệm vụ quản lý nhóm kiểm toán. Phải có ít nhất 7 năm kinh nghiệm làm việc thực tế kể từ khi được cấp chứng chỉ kiểm toán Việt Nam hoặc quốc tế. Có kinh nghiệm làm Quản lý Kiểm toán cho ít nhất 2 hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính của các dự án ODA do WB/ADB tài trợ. Sử dụng tiếng Anh thành thạo.

   Kiểm toán cao cấp/Trưởng nhóm

   Có bằng Cử nhân trong lĩnh vực Kế toán/Tài chính (ưu tiên người có bằng sau đại học và có chứng chỉ Kiểm toán quốc tế (ACCA, CPA Mỹ, Úc…); Có ít nhất 8 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính, cố vấn và kiểm toán. Phải có ít nhất 4 năm kinh nghiệm làm việc thực tế kể từ khi được cấp chứng chỉ kiểm toán Việt Nam hoặc quốc tế. Có kinh nghiệm làm Kiểm toán cao cấp/Trưởng nhóm cho ít nhất 2 hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính của các dự án ODA do WB/ADB tài trợ. Sử dụng tiếng Anh thành thạo.

   Kiểm toán viên

   Có bằng Cử nhân trong lĩnh vực Kế toán/Tài chính (ưu tiên người có bằng sau đại học và có chứng chỉ Kiểm toán quốc tế (ACCA, CPA Mỹ, Úc…); Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính, cố vấn và kiểm toán. Phải có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc thực tế kể từ khi được cấp chứng chỉ kiểm toán Việt Nam hoặc quốc tế. Sử dụng tiếng Anh thành thạo.

   Tất cả Kiểm toán viên

   - Các kiểm toán viên cần hiểu rõ hệ thống kế toán tại Việt Nam.

   - Các kiểm toán viên cần hiểu rõ các tiêu chuẩn kiểm toán quốc tế cũng như các yêu cầu của Ngân hàng Thế giới về kiểm toán dự án và quy trình quản lý tài chính dự án.

   - Các kiểm toán viên sử dụng tiếng Anh thành thạo (cả kỹ năng viết và giao tiếp).

   - Các kiểm toán viên cần sử dụng máy tính thành thạo.

   Để đáp ứng kế hoạch làm việc và tiến độ giao nộp báo cáo, yêu cầu công ty kiểm toán cần có 01 nhóm/đội, bao gồm: 01 trưởng nhóm và ít nhất 03 kiểm toán viên với trình độ và kinh nghiệm phù hợp.


   10. Khung thời gian


   Báo cáo tài chính được kiểm toán và thư quản lý (cho hai giai đoạn kiểm toán được nêu ở trên) sẽ được nộp cho Ngân hàng Thế giới không quá 06 tháng sau khi kết thúc giai đoạn kiểm toán . Kiểm toán viên phải nộp cho Bên vay những tài liệu liên quan kịp thời để Bên vay có trách nhiệm nộp 2 bộ báo cáo tài chính được kiểm toán và thư quản lý lên Ngân hàng Thế giới.


   Khung thời gian dự kiến:


    • Thời gian thực hiện hợp đồng: từ tháng 2/2019 đến tháng 07/2020.

    • Nộp Dự thảo Báo cáo Kiểm toán cho giai đoạn thứ nhất: muộn nhất là ngày 20/05/2019.

    • Nộp bản chính thức của Báo cáo Kiểm toán cho giai đoạn thứ nhất: muộn nhất là ngày 15/06/2019.

    • Nộp Dự thảo Báo cáo Kiểm toán cho giai đoạn thứ hai: muộn nhất là ngày 20/06/2020.

    • Nộp bản chính thức của Báo cáo Kiểm toán cho giai đoạn thứ hai: muộn nhất là ngày 15/07/2020.


   11. Báo cáo


   Đơn vị Kiểm toán độc lập sẽ nộp các báo cáo cho Viện Chiến lược và phát triển GTVT.


   Đại diện: Ông Trần Văn Kiên – Kế toán trưởng


   Địa chỉ: Số 162, Trần Quang Khải, thành phố Hà Nội


    • Điện thoại: (+84.24) 9348823

    • Fax: (+84. 24) 8256408;

    • E-mail: khtc.tdsi@gmail.com

     Kiểm toán viên phải lưu giữ những tài liệu/ thông tin liên quan và sẵn sàng cung cấp cho Ngân hàng Thế giới và các cơ quan tài chính khi được yêu cầu.


   12. Ngôn ngữ và số lượng bản sao của báo cáo


   Các báo cáo kiểm toán và thư quản lý phải được nộp bằng cả hai ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Việt và 8 bản cho mỗi ngôn ngữ

   Địa điểm mở HSMST
   Hình thức LCNT
   Đấu thầu rộng rãi
   Thời gian thực hiện HĐ
   Lời chào
   Chào Bạn,
   Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
   Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
   Tìm kiếm thông tin thầu
    
    

   Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

   Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây