Tư vấn hãng trong nước giám định hàng hóa và giám sát việc cung cấp hàng hóa

Tiến trình
Số TBMST/ TBMQT
20190710659-00
Trạng thái thông báo
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực thông báo
Vốn khác
Tên gói thầu
Tư vấn hãng trong nước giám định hàng hóa và giám sát việc cung cấp hàng hóa
Thời gian phát hành HSMST
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
Địa điểm phát hành và nhận HSMST
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
Thời điểm mở sơ tuyển
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
Hình thức nhận HSMST
Tên dự án
Dự án Giáo dục và Đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế
Nguồn vốn
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
Phương thức LCNT
Nội dung chính gói thầu

THƯ MỜI QUAN TÂM

Kính gửi: Các tư vấn/hãng tư vấn

Quốc gia: Việt Nam

Tên dự án: “Giáo dục và đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế” (Gọi tắt là: Dự án HPET).

Số hiệp định tài chính: Cr.5441-VN

Tên gói thầu dịch vụ tư vấn: Tư vấn hãng trong nước thực hiện giám định hàng hóa và giám sát việc cung cấp hàng hóa.

Mã hoạt động: 3.2.7

Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã nhận được một khoản tín dụng của Ngân hàng thế giới cho Dự án Giáo dục và đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế” (HPET) và một phần của khoản tín dụng này sẽ được sử dụng để chi trả cho dịch vụ tư vấn dưới đây.

I. Thông tin dự án:

Dự án “Giáo dục và đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế” (viết tắt là Dự án “HPET”) vay vốn của Ngân hàng Thế giới do Bộ Y tế làm cơ quan chủ quản. Các hoạt động can thiệp của dự án được triển khai tại Bộ Y tế, các trường đại học, cao đẳng y tế và 15 tỉnh dự án bao gồm Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Cao Bằng, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Gia Lai, Kon Tum, Dak Nông, Thái Bình, Nam Định, Khánh Hòa, Đồng Tháp, Lâm Đồng.

Mục tiêu chung của Dự án là “nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nhân lực y tế, quản lý y tế và tăng cường năng lực đội ngũ chăm sóc sức khỏe ban đầu tại tuyến cơ sở”.

Mục tiêu cụ thể của dự án bao gồm: (i) Cải thiện toàn diện chất lượng giáo dục nhân lực y tế thông qua đổi mới tiếp cận dạy và học dựa trên năng lực và cải thiện hệ thống đảm bảo chất lượng giáo dục (ii) Nâng cao năng lực quản lý y tế và quản lý sử dụng nhân lực y tế, chú trọng đến tăng cường, luân phiên cán bộ y tế có trình độ về công tác ở vùng khó khăn (iii) Nâng cao năng lực đội ngũ nhân lực y tế làm nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu góp phần vào việc đạt chuẩn quốc gia của các trạm y tế xã và đóng góp vào chương trình nông thôn mới.

Dự án bao gồm 4 hợp phần:

- Hợp phần 1: Cải thiện chất lượng giáo dục nhân lực y tế bậc đại học, cao đẳng thông qua đổi mới tiếp cận dạy và học dựa trên năng lực và cải thiện hệ thống đảm bảo chất lượng giáo dục.

- Hợp phần 2: Nâng cao năng lực quản lý y tế và quản lý, sử dụng nhân lực y tế

- Hợp phần 3: Nâng cao hiệu quả hoạt động chăm sóc sức khỏe ban đầu

- Hợp phần 4: Quản lý dự án.

Tổng nguồn vốn IDA cho dự án là 106 triệu USD, và nguồn vốn EU là 10 triệu USD dành cho tiểu hợp phần 3.1, nguồn vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam hỗ trợ chi phí quản lý dự án. Tổng thời gian dự án dự kiến là 6 năm từ năm 2014 đến năm 2020.

II. Mc tiêu của dịch vụ: Dịch vụ giám định hàng hóa (trang thiết bị) và giám sát việc cung cấp hàng hóa (trang thiết bị) do một đơn vị tư vấn độc lập thực hiện nhằm đảm bảo rằng các đơn vị thụ hưởng của dự án nhận được các hàng hóa (trang thiết bị) đúng yêu cầu nêu trong hợp đồng mua sắm đã ký kết giữa Ban Quản lý Dự án HPET với nhà thầu (nhà cung cấp) và làm cơ sở cho Ban Quản lý Dự án HPET nghiệm thu, thanh quyết toán, thanh lý hợp đồng với nhà thầu (nhà cung cấp).

III. Phạm vi công việc:

Đơn vị tư vấn có trách nhiệm thực hiện:

(i) Giám định hàng hóa (trang thiết bị), bao gồm: giám định số lượng, chủng loại, tình trạng, năm sản xuất, nước sản xuất/xuất xứ, quy cách phẩm chất (tính năng kỹ thuật) và đối chiếu với các yêu cầu của hợp đồng mua sắm hàng hóa;

(ii) Giám sát việc cung cấp hàng hóa (trang thiết bị) do nhà thầu (nhà cung cấp) thực hiện tại các đơn vị thụ hưởng, bao gồm: tiến độ triển khai hợp đồng, công tác thực hiện bàn giao, lắp đặt, vận hành, đào tạo/hướng dẫn sử dụng người thụ hưởng đảm bảo đúng yêu cầu của hợp đồng mua sắm hàng hóa.

Các hợp đồng (gói thầu) mua sắm tập trung dự kiến do Ban Quản lý Dự án HPET thực hiện với tổng kinh phí khoảng 20 triệu USD.

IV.Thời gian thực hiện dịch vụ: dịch vụ được thực hiện trong khoảng thời gian kể từ ngày ký hợp đồng đến hết ngày 31/12/2020 với lịch biểu được xác định cụ thể theo tiến độ/lịch biểu cung cấp hàng hóa của các nhà thầu (nhà cung cấp). Hợp đồng cung cấp dịch vụ có thể được kết thúc trước thời điểm ngày 31/12/2020 nêu trên khi các hợp đồng mua sắm hàng hóa của Ban Quản lý Dự án HPET được hoàn thành.

Ban Quản lý Dự án HPET kính mời các nhà thầu có đủ tư cách hợp lệ theo quy định của Ngân hàng Thế giới và quy định của Chính phủ Việt Nam về đấu thầu nộp Hồ sơ quan tâm cho dịch vụ nêu trên.

Hồ sơ quan tâm bao gồm: (i) Thư quan tâm được đại diện hợp pháp nhà thầu ký tên, đóng dấu; (ii) Thỏa thuận liên danh được đại diện hợp pháp của từng thành viên liên danh ký tên, đóng dấu (nếu là nhà thầu liên danh); (iii) Đăng ký/Quyết định thành lập hoạt động do Cơ quan có thẩm quyền cấp; (iv) Giấy chứng nhận nhà thầu là tổ chức được đánh giá và công nhận có đủ năng lực giám định phù hợp theo các yêu cầu của tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO/IEC 17020 hoặc theo tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17020 phiên bản hiện hành; (v) Thông tin về năng lực, kinh nghiệm phù hợp với yêu cầu của dịch vụ tư vấn, bao gồm: năm thành lập, số năm kinh nghiệm, cơ cấu tổ chức nhân sự và khả năng bố trí nhân sự để thực hiện dịch vụ, bản sao các hợp đồng, thanh lý hợp đồng các dịch vụ tư vấn về giám định trang thiết bị y tế trong vòng 05 năm trở lại đây; (vi) Thông tin về trình độ, kinh nghiệm của nhóm chuyên gia dự kiến bố trí để thực hiện dịch vụ tư vấn (01 trưởng nhóm và tối thiểu 10 thành viên).

Hồ sơ quan tâm được đánh giá theo các tiêu chí sau:

Bước 1: Đánh giá tư cách hợp lệ của nhà thầu

1. Yêu cầu số lượng: 01 bản gốc và 03 bản chụp hồ sơ quan tâm.

2. Có thư quan tâm được đại diện hợp pháp nhà thầu ký tên, đóng dấu.

3. Không có tên trong hai hoặc nhiều hồ sơ quan tâm với tư cách là nhà thầu chính.

4. Có thỏa thuận liên danh được đại diện hợp pháp của từng thành viên liên danh ký tên, đóng dấu (nếu là nhà thầu liên danh).

5. Có tư cách pháp nhân về cung cấp dịch vụ giám định chất lượng hàng hóa tại Việt Nam; có Đăng ký/Quyết định thành lập hoạt động do Cơ quan có thẩm quyền cấp;

6. Là tổ chức được đánh giá và công nhận có đủ năng lực giám định phù hợp theo các yêu cầu của tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO/IEC 17020 hoặc theo tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17020 phiên bản hiện hành.

7. Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu.

Ghi chú: Các nhà thầu được đánh giá tư cách hợp lệ theo tiêu chí “Đạt”/ “Không đạt”. Nhà thầu được đánh giá “Đạt” ở tất cả các tiêu chí trên sẽ được đưa vào đánh giá năng lực, kinh nghiệm ở bước sau.

Bước 2: Đánh giá năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu

1. Số năm kinh nghiệm cung cấp dịch vụ giám định chất lượng hàng hóa, đặc biệt trang thiết bị y tế cho các dự án có quy mô toàn quốc.

2. Khả năng bố trí nhân sự thực hiện dịch vụ tư vấn.

3. Số lượng dịch vụ tư vấn về giám định trang thiết bị y tế trong vòng 05 năm trở lại đây.

4. Nhóm chuyên gia dự kiến bố trí để thực hiện dịch vụ tư vấn (01 trưởng nhóm và tối thiểu 10 thành viên).

Tư vấn sẽ được tuyển chọn theo hình thức tuyển chọn dựa trên năng lực của tư vấn (CQS) được quy định tại “Hướng dẫn Tuyển chọn và Thuê Chuyên gia tư vấn trong các Khoản vay của IBRD và Tín dụng, tài trợ không hoàn lại của IDA cho các bên vay vốn của Ngân hàng Thế giới” ban hành tháng 01/2011, hiệu chỉnh năm 2014.

Thông tin chi tiết, xin liên hệ Văn phòng Ban QLDA HPET theo địa chỉ dưới đây trong giờ hành chính (từ 08 giờ 00 đến 17 giờ 00, thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần).

Địa chỉ (*): P.101-104, Tòa nhà Vạn Phúc, Số 2 Núi Trúc, Ba Đình, Hà Nội.

Số điện thoại: 024.6258.9595; Số Fax: 024.6273.6523; E-mail: msdt@hpet.vn

Hồ sơ quan tâm (01 bản gốc và 03 bản chụp) phải được gửi tới Văn phòng Ban Quản lý Dự án HPET theo địa chỉ (*) nêu trên trước 09 giờ 00, ngày 22 tháng 7 năm 2019.

Trân trọng cảm ơn./.


Địa điểm mở HSMST
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi
Thời gian thực hiện HĐ
Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
 
 

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây